Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

24 MAÝ 2023

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygyndaky Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe paý­tag­ty­myz bolan Aş­ga­bat şäherinde ­ýer­leşýän Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň işjeň ag­za­lygynda duran «Ýo­la­şan» hu­

Türkmenistanyň Söwda, dokma senagaty we telekeçilik ulgamlaryna gözegçilik edýän wise-premýeriň çykyşynda 2023-nji ýylyň degişli döwürlerinde alnyp barlan işleriň netijeleri barada habar berildi.

A well-known sportsman in the past, and now a coach Kazuhiko Tokuno led the national team of Turkmenistan in judo.

Golaýda şeýle şygar bilen TKA-nyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň uly mejlisler zalynda dabaraly maslahat geçirildi.

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda beýleki pudaklar bilen bir hatarda oba hojalyk pudagynda hem örän uly netijeler gazanylýar. Oba hojalyk pudagy ykdysadyýetimiziň möhüm pudagy bolup durýar.

Ýakynda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher Geňeşi Balkanabat şäherindäki 3-nji orta mekdebinde okuwçy oglan gyzlaryň arasynda “Watanymyzyň guwanjy siz” atly wagyz-nesihat ýygnagyny geçirdi.

Türkmen halysynyň Milli baýramy mynasybetli Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminiň mejlisler zalynda 2023-nji ýylyň maý aýynyň 23-ine Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň we Balkan welaýat

Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň her günleri toý baýramlara, şanly senelere beslenýär. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda birnäçe uly üstünlikli işler amala aşyrylýar.

Gahryman Arkadagymyzyň „Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri“ atly köp kitapdan ybarat ylmy-ensiklopediki eserinde milli däp-dessurlarymyz bilen aýrylmaz baglanşykly bolan limonyň bejerjilik häsiýetiniň bardygyny hem-de onuň adam saglygy üçi

Ýakynda  Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň  Zenanlar birlişginiň Kaka etrap Zenanlar guramasynyň bilelikde guramagynda «Türkmen halysy-halkymyzyň kalby» atly wagyz-nesihat duşuşyk geçirildi.

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň her bir güni şatlykly wakalara, dabaraly çärelere beslenýär. Milli senenamamyzda görnükli orun alan türkmen halysynyň baýramy her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde şatlyk-sowhuna beslenip bellenip geçilýär.

Bäherden çeper halyçylyk kärhanasynda geçirilen «Zenan kalbyndan dörän nepislik» atly aýdym-sazly dabara Türkmen halysynyň baýramyna bagyşlandy.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni ýurdumyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, welaýatymyzda hem uly joşguna beslenen dabaralara ulaşdy. Welaýat derejesindäki esasy dabaralar Änew şäherinde geçirildi.

Mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň şan­ly 32 ýyl­ly­gy­nyň ulu­dan toý­la­nyl­jak ýy­lyn­da we­la­ýa­ty­my­zyň ýü­pek­çi­le­ri aja­ýyp zäh­met üs­tün­li­gi­ni ga­zan­dy­lar.

Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesiniň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky Medeniýet köşgünde bolan dabaraly maslahat Türkmenistanyň başlangyjy boýunça «Türkmen keşdeçilik sungaty», «Ýüpekçilik we dokmaçylykda ýüpek önümçiliginiň däpleri» hem-de «Molla Ependiniň şorta sözl

Hä­zir­ki aja­ýyp döw­rü­miz­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­la­ry­nyň ne­ti­je­sin­de, ata Wa­ta­ny­myz be­ýik ösüş­le­re eýe bol­ýar we ýur­du­my­zyň at-ab­ra­ýy bar­ha art­ýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe  Türkmen Halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň “Döwlet adam üçindir!” şeýle-de Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň “Watan diňe halky bilen Watandyr, Döwlet diňe Halky bilen Döwletdir: diýen ynsanperwer

Ýurdumyz mähriban halkymyzyň ömürboýy arzuwlap ýeten şanly Garaşsyzlygyna, baky Bitaraplygyna eýe bolanyndan soň, täze ösüşler gazanyp, belent sepgitleri eýeläp, adyny dünýä tanadan döwletleriň biri boldy.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.