Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

25 MAÝ 2023

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy hasap edilýän adamy goramak, goldamak we oňa hyzmat etmek döwlet hakimiýet edaralarynyň baş wezipeleri bolup durýarlar.

       2023-nji ýylyň maýynda Gahryman Arkadagymyzyň geçiren Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular Geňeşiniň II Mejlisinde sözlän Gahry

Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ikinji mejlisine gatnaşanlaryň biri tarapyndan aýdylan şygryň bu setiri Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Türkmenbaşy şäher birleşigi tarapyndan türkmen halkyn

Golaýda, Daşoguz welaýat kitaphanasynda Türkmenistanyň awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň KA-nyň Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň guramaklarynda “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýyly mynasybetli “Berkarar döwletimiziň t

Türkmen halysy halkyň ruhy medeniýetini özünde jemläp, ynsan zehininiň çäksizligini aýdyň görkezýär. Halk arasynda «Halysy köp öýüň — berekedi köp» diýen paýhas bar.

Ýurdumyzda alnyp barylýan işler döwletimiziň geljegi bolan çagalarymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge, olara hemmetaraplaýyn goldaw bermäge gönükdirilendir.

Adam siwilizasiýasynyň ösen döwründe, adam tebigat gatnaşygy, tebigaty goramak, tebigy baýlyklary almaklyk we olary rejeli peýdalanmak ýaly meseleler adamzadyň möhüm aladalaryna öwrülýär. Bu meseleleri çözmäge ekologik bilim we terbiýe örän uly täsirini ýetirýär.

Täze eýýamymyzyň özüne mynasyp şygary bilen gelýän ýyllary Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanymyzyň şöhratly taryhynda öçmejek yz galdyrýar.

Gadym döwürde dagy etekläp oturan obada belli akyldar ýaşapdyr. Ol durmuş tejribesine esaslanyp, adamlaryň durmuşynda boljak wakalary öňünden aýdyp bilipdir. Şonuň üçin-de, obadaşlary ony hormatlapdyrlar, sylapdyrlar.

Hemmämize mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklary öz agzalarynyň zähmet, durmuş--ykdysady hukuklaryny we bähbitlerini aýan etmek, durmuşa geçirmek hem--de goramak üçin döredilen guramadyr.

Ajap eýýamymyzda zähmet adamlary hakdaky göwnejaý alada ýokary üstünlikleriň gözbaşydyr. Bu wezipe kärdeşler arkalaşyklarynyň möhüm meselesidir. Kärdeşler arkalaşyklarynyň Şatlyk şäher birleşmesi ilkinji guramalaryň ençemesini özüne birleşdirýär.

Dürli pudakda zähmet çekýän ildeşlerimiz Türkmenistan döwletimiziň at-abraýynyň belende galmagy ugrunda şahsy goşantlaryny goşýarlar. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň işgärleri hem ata Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda jan aýaman zähmet çekýärler.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygy bilen Berkarar Watanymyzda üstünlikli ýola goýlan sagdyn durmuş ýörelgesi ynsan saglygyny goramaga gönükdirilendir.

Balkanabat şäherindäki Çagalyk öýüniň binýadyndaky mekdebinde “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ady bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň, Balkan welaýat Baş bilim müdirliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmaklarynda “Soňk

Ýurdumyzyň Halk teatrlarynyň artistleri özleriniň täze-täze sahna eserleri bilen bagtyýar raýatlarymyzyň wagtlaryny şadyýan geçirmekleri üçin tagalla baryny edýärler hem-de döredijilik ussatlyklaryny barha kämilleşdirýärler.

Arkadagly Serdarymyzyň Diýarymyzy syýasy, ykdysady hem-de medeni taýdan täze derejelere çykarmaklyga, ýurdumyzyň raýatlarynyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmeklige gönükdirilen beýik tutumlary, umumadamzat bähbitli durmuşa geçirýän parasatly syýasaty her birimiziň buýsanjy

Welaýat häkimliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, welaýat medeniýet müdirliginiň bilelikde guramaklarynda Balkanabat şäherindäki Nebitçileriň medeniýet köşgünde dabaraly maslaha

Çagalygmyň keşbi siňen mekdebim,
Juwanlygyň görki bilen görklenen.
Sende başlanandyr bilime ak ýol,
Bu gün hoşlaşýaryn menem sen bilen.

 Türkmen oba hojalyk institutynda döredilen “Daşky gurşawy goramak — durnukly ösüşiň möhüm konsepsiýasy” atly ÝUNESKO Klubynyň açylmagy mynasybetli dabaraly maslahat hem-de talyplaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe umumybilim berýän orta mekdepleri üstünlikli tamamlaýan uçurymlaryň durmuşynda bagtly pursatlaryň biri bolan hem-de Aşgabat şäheriniň güni bilen utgaşykly toýlanan, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» diýen at bilen geç

Arkadagly Prezidentimiziň ýurdumyzyň orta mekdeplerini tamamlaýan ýaşlaryň durmuşynda ýatdan çykmajak pursatlaryň biri bolan «Soňky jaň» dabaralarynyň ýokary derejede bellenilip geçilmelidigi baradaky anyk görkezmesi welaýatymyzyň ähli etrap-şäherlerinde   özüniň mynasy

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, «Türkmenawtoulaglary» agentligi hem-de Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi tarapyndan ýurdumyzyň awtoulag sürüjileriniň arasynda «Döwrüm bagtyýar, ýolum ygtybar» ady bilen yglan

Balkan welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher Geňeşiniň gurnamagynda “Ýaşlarymyza döwrümize mynasyp bilim terbiýe bermekde mugallymlaryň orny” atly mugallymlaryň arasynda

       Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Watanymyzyň ähli künjeklerinde belent maksatlara ýetmäge ruhlanan ýaş oglan-gyzlaryň on müňlerçesiniň durmuşyndaky ýatdan çykmajak waka – okuw ýylynyň tamamlanmagyna ba

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.