Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

26 MAÝ 2023

Aşgabat, 24-nji maý (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Iwan Wolynkini kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.

Türkmenistan Diýarymyz mukaddes Garaşsyzlygyna eýe bolandan özbaşdak ösüşiniň milli ýol-ýörelgesini saýlap alyp, tiz wagtyň içinde dünýäniň abadan, berkarar, durnukly ösýän ýurtlarynyň hataryna sazlaşykly goşuldy.

Hormatly Prezidentimiziň kärendeçi daýhanlara bildirýän uly ynamyndan ruhlanyp zähmet çekýän etrabymyzyň gallaçy kärendeçileri “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýilip yglan edilen 2023-nji ýylda  12 müň 300 gektar meýdanda bol galla hasylyny ösdürip ýetişdirdile

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mary welaýatynyň Ýolöten etrap birleşmesiniň we iri jemgyýetçilik guramalarynyň gurnamagynda etrabyň Tokaý hojalygynda ýerleşýän medeniýet öýünde “Siziň saglygyňyz öz eliňizdedir” ady bilen etrabyň orta mekdeplerinde oka

Ajaýyp zamanamyzda Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen çagalar barada uly aladalar edilýär. Ýurdumyzyň ýaş nesilleri  Arkadagly Serdarymyzyň özleri baradaky bimöçber aladalaryny  her bir ädimde duýýarlar.

Türkmen halysy – türkmen halkynyň medeni gymmatlyklarynyň esaslarynyň biridir. Ussat türkmen halyçylary köp asyrlaryň dowamynda özboluşly halyçylygyň aýratynlyklaryny gorap saklapdyrlar. Şeýlelikde, halyçylyk sungaty asyrlaryň dowamynda timarlanyp, kämilleşip gelýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň üstümizdäki ýylynyň galla oragy günsaýyn ýakynlaşýar.

Hormatly Prezidentimize ÝUNESKO-nyň Tährandaky klaster edarasynyň direktory hanym Golda El-Hurini 2023-nji ýylyň 15-nji maýynda  Türkmenistanyň başlangyjy  boýunça ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň abraýly sanawynyň üstüniň «Türkmen keşdeçilik

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.