Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

05 SENTÝABR 2023

Ýurdumyzda her ýylyň sentýabr aýynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyň geçirilmegi indi asylly däbe öwrüldi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň durmuş-ykdysady özgertmeleriniň strategiýasynda ýurdumyzyň elektrik energetika pudagyny ösdürmäge aýratyn üns berilýär.

Magtymgulynyň döredijiligi türkmen milli medeniýetiniň taryhynyň özenidir. Magtymguly Pyragy diňe türkmen halkynyň beýik şahyry, akyldary bolman, eýsem, türkmen nusgawy edebiýatyny esaslandyrjysydyr. Onuň döredijilik mirasy halkymyzyň ruhy gymmatlyklaryna öwrüldi.

Türkmen halkynyň beýik ogly, akyldar, söz meýdanynyň oragyny oran Magtymguly Pyragy türkmen edebiýatynda öçmejek yz galdyryp, ençeme gymmatly mirasy nesillere serpaý etdi. Beýik akyldaryň pelsepewi häsiýete ýugrulan şygyrlary ähli döwürleri özünde jemleýär.

Ata-babalarymyz birnäçe milli gymmatlyklary asyrlaryň taryhynda döredip bize miras goýupdyr. Milli oýunlar hem ata-babalarymyzyň döreden ajaýyplyklarynyň biridir. Milli oýunlarynyň özüne çekiji güýji, ýaş nesli tebiýelemekde bahasyna ýetip bolmajak gymmatlykdyr.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň Arkadagly Serdarymyzyň tagallalary bilen, atalarymyzyň parasatly ýörelgelerine wepaly bolup, zenan mertebesini belentde tutmak, mähriban enelerimiziň, gelnejelerimiziň, uýalarymyzyň, gyzlarymyzyň

«Bloomberg»-iň metbugat wekili Mark Gurman şu ýylyň sentýabrynda «iPhone 15» smartfonynyň tanyşdyrylyş dabarasynyň onlaýn görnüşde guraljakdygyny habar berdi.

Saud Arabystanynyň Bilim ministrligi Patyşalygyň ähli hususy we döwlet mekdeplerine hytaý dilini öwrenmek boýunça maksatnamany girizmegi tabşyrdy. Bu barada «Saudi Gazette» habar berdi.

Şu ýylyň 9-10-njy sentýabry aralygynda G20 (Uly ýigrimilik) ýurtlarynyň her ýylda guralýan nobatdaky sammiti Hindistanyň Nýu-Deli şäherinde geçiriler. G20 sammitine yzygiderli gatnaşýan döwletlerden başga-da, birnäçe ýurduň wekilleri myhman hökmünde çagyrylýar.

Ähli ugurlar boýunça sazlaşykly ösýän ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan giň gerimli özgertmeleri hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda üstünlikli dowam etdirilýär.

Saud Arabystany Patyşalygynyň Mirasdüşer Şazadasy, Premýer-ministri Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saud şu ýylyň 27-nji awgustda Patyşalygy global logistika merkezine öwür mä ge mümkinçilik berjek 50-den gowrak logistika merkezini gurmak meýilnamasyny mälim etdi.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygyndaky Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen medeniýetini we sungatyny täze belentliklere götermek, teatrda goýulýan oýunlaryň hilini we täsirliligini ýokarlandyrmak, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň­ ba­şy­ny­ baş­lan, ­di­ňe­ bir­ ýurdu­myz­da­ däl,­ eý­sem, da­şa­ry­ ýurt­lar­da­-da­ giň yk­rar­na­ma­ eýe ­bo­lan ­aja­ýyp ­däp­ler­ «Döw­let-adam ­üçin­dir!» di­ýen­ ýö­rel­ge­den ­ugur­ al­ýan Ar­ka­dag­ly­ Ser­da­ry­my­zyň­ sy­ýa­sa­

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň ýurdumyzda sagdyn we ruhubelent nesli watançylyk ruhunda terbiýeläp ýetişdirmek baradaky tagallalarynyň durmuşa geçirilmegine goşant goşmak maksady bilen 2023-nji ýylyň awg

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň saýasynda Garaşsyz baky Bitarap Türkmenistan  döwletimiz gün saýyn ösýär özgerýär. “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar“ ýylynyň her bir güni taryhy wakalara beslenýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň her bir güni toý baýramlara, şanly senelere beslenýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz bedew bady bilen öňe barýar. “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýyly hem birnäçe şanly wakalara beslenýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň çäginde ýerleşýän Arçman şypahanysynda bardy.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.