Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

06 SENTÝABR 2023

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyly türkmen jemgyýetiniň syýasy, ykdysady babatlarda öz ösüş ýollaryny kesgitlemegi bilen birlikde, milli medeniýet, aň, ahlak çelgilerini gaýtadan dikelden döwri boldy.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek möhüm meseleleriň biri bolup durýar.

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Diýarymyzyň ajaýyp, gözel görküne görk goşýan dünýä ülňülerine laýyk gelýän, ylmyň we tehnikanyň iň täze gazanan kämil tehnologiýalary bilen  enjamlaşdyrylan bilim

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň maşgalasy, Arkadagly Serdaryň käbesi Ogulgerek Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet müzeýine Ogulabat ejäniň elinden çykan we nepisligiň nusgasyna öwrülen a

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen yglan edilen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyň çäklerinde Kaka etrabynda geçirilýän wagyz-nesihat we öwüt-ündew ediji çärelere ýaşlar höwes bilen gatnaşýar.

Her ýylyň sentýabr aýynyň 1 — 30 aralygynda geçirilýän «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyň halk köpçüligine köçe-ýol hereketiniň düzgünlerini düşündirmekde, wagyz etmekde ähmiýetli çäreleriň biri bolup, onuň her bir raýatyň ömrüniň dowaml

Ýakynda, Kaka etrabynyň Kaka şäheriniň Medeniýet öýünde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.  Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň  Zenanlar birleşginiň Kaka etrap Zenanlar guramasynyň bilelikde guramagynda geçirilen masl

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe  hormatly Prezidentimiziň tagallasy netijesinde ýurdumyzda täze desgalardyr binalar yzygiderli gurlup ulanmaga berilýär.Ýurdumyzyň halk hojalygynyň, senagatynyň häzirki zaman kärhanalarynda innowasion tehnologiýalar, k

PYRAGY

 

Eý söwdügim, Soňudagy,

Dagdanlydyr biliň seniň,

Hatar guran aý-günleri,

Ýurdumyzda “Türkmenistany temmäkiden azat ýurda öwürmek boýunça 2022-2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnama” hereket edýär. Ilatyň ýaramaz endiklerden daşda durmagyny gazanmak babatda yzygiderli wagyz-nesihat işleri geçirilýär.

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de dur­mu­ş kadalaryna eýer­ýän ýaş­la­ry­my­zyň bol­ma­gy diý­seň gu­wan­dy­ry­jy­dyr.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen giň gerim alan köpçülikleýin bedenterbiýe we sport hereketine goşant goşmak, raýatlarymyza sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat

Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallasy bilen ata Watanymyzda amala aşyrylýan özgertmeleriň netijesinde halkymyz bagtyýar durmuşda ýaşaýar, ýurdumyzyň şan-şöhraty has belende galýar.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi tarapyndan welaýatyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň çäk birleşmeleriniň, pudaklaýyn geňeşleriň, ilkinji guramalaryň jogapkär işgärleriniň gatnaşmagynda maslahat geçirildi.

Ählimiziň bilşimiz ýaly, şu ýylyň 1-nji sentýabrynda türk­men hal­ky­nyň Mil­li Li­de­ri, Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Gurbanguly Berdimuhamedow Ar­ka­dag şä­he­ri­niň Ru­hy­ýet köş­gün­de Bi­lim­ler we ta­lyp ýaş­lar gü­ni hem-de tä­ze okuw ýy­ly­

Şu gün welaýatymyzda bugdaý ekişine girişdiler:

Häzirki günlerde gallaçy we pagtaçy daýhanlarymyz üçin örän möhüm we jogapkärli möwsüm bolan bugdaý ekişi hem-de pagta ýygymy ýetip geldi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.