Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

07 SENTÝABR 2023

Türkmen halkynyň Milli Lideri 2-nji sentýabrda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndaky “Arçman” şypahanasynda bolup, onuň çäginde gurulmagy meýilleşdirilýän we durky täzelenýän binalaryň taslamalary, şypahananyň bejeriş düzümini kämilleşdirmegiň mümkinçilikleri bilen tany

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe  hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde eli çeper zenanlarymyza sarpasy belentde tutulýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda milli mirasymyza diýseň çäksiz uly üns berilýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýol hereketiniň kadalaryny we raýatlarymyzyň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen, döwlet derejesinde uly işler alnyp barylýar.

Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda demokratik, hukuk, dünýewi döwletiň berk binýady tutulyp, Türkmenistanyň Konstitusiýasy – Esasy Kanuny kabul edildi. Güneşli Diýarymyzda bdöredijilki işlemäge we bagtyýar durmuşda ýaşamaga ähli mümkinçilikler döredildi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň her bir güni toýdyr, baýramlara, şatlyk-şowhuna beslenýär.

Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly köp kitapdan ybarat ylymy-ensklopediki eserinde dag ösümligi bolan üçýapragyň bejerjilik häsiýetiniň bardygy hem-de onuň adam saglygy üçin aýratyn ähmiýetlidigi belläp geçilýär.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Milli Merkeziniň, Kärdeşler arkalaşygynyň Milli Merkeziniň bilelikde yglan edilen “Türkmen keşdeçilik sungaty-milli mirasymyz” atly bäsleşigiň Köneürgenç etrap tapgyry ýokary ruhubelentlikde geçdi.

Gözbaşyny Oguz han atamyzdan alyp gaýdýan türkmen halkynyň asyrlaryň jümmüşinden syzylyp, biziň şu günlerimize gelip ýeten bäş müň ýyllyk taryhy bar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmeniň asyllylyk, ynsaplylyk mirasyny nesillerden-nesillere geçirmek, beýik söz ussatlarynyň galdyran medeni mirasyny öwrenmek, ony ýaş nesilleriň aňyna ýetirmek arkaly olarda watansöýüjilik, belent adamkärçilik, ha

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby italýan diline terjime edildi we çapdan çykdy.

Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň hukuk binýadynyň döwrebaplaşdyrylmagy we kämilleşdirilmegi netijesinde, «Uglewodorod serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanuny 2008-nji ýylyň 20-nji awgustynda kabul edilip, resmi taýdan çap edilen gününden herekete girizildi.

Şu ýylyň 29-njy iýunynda ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyz tarapyndan binýady berkden goýlan-döredijiligiň,abadançylygyň we ösüşiň ýoly bilen ynamly öňe barýan Garaşsyz,hemişelik Bitarap Watanymyzyň şöhratly ýyl ýazgysyna altyn harplar bilen ýazyljak taryhy waka bolup geç

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.