Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

08 SENTÝABR 2023

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesi, Daşoguz welaýat Saglygy goraýyş hem-de Daşoguz welaýat bedenterbiýe we sport baradaky baş müdirlikleriniň bilelikde guramaklarynda Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli TKA-nyň welaýat

Gahryman Arkadagymyzyň türkmen ýaşlary baradaky syýasaty beýik maksatlary nazarlaýar. Türkmen ýaşlary berkarar döwletimiziň geljegidir.

Belent Mertebeli Prezidentimiziň parasatly baştutanlygyndaky Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty täze derejä çykarmaga gönükdirilen bimöçber işleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi dowam edilýär.

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýatynyň Etrek etrap birleşmesiniň we etrap zenanlar bölüminiň guramagynda “Türkmeniň keşdeçilik sungaty-milli mirasymyz” atly bäsleşigiň etrap tapgyry jemlendi.

Türkmeniň ykbal asmanyndan nur saçýan Garaş­syzlyk halkymyza diňe bir Altyn eýýamyň altyn gapysyny açyp bermän, eýsem onuň asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan ýol-ýörelgelerini, däp-dessurlaryny, edim-gylymlaryny täze­den dikeltmek­lige, medeni we ruhy miraslarynyň il-gü

Türkmenistan häzirki wagtda aýal-gyzlaryň jemgyýetçilik-syýasy, durmuş-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda alnyp barylýan işlere deň hukukly gatnaşmagyna gönükdirilen işjeň gender syýasatyny alyp barýar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.