Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

13 SENTÝABR 2023

Maşk et­me­giň we sport bi­len yzy­gi­der­li meş­gul­lan­ma­gyň adam sag­ly­gy üçin peý­da­ly­dy­gy hem­me­le­re ozal­dan mä­lim­dir.

Hormatly Prezidentimiziň saýasynda halkymyz  şeýle bagta eýe boldy. Şonuň üçin-de Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan çagalygyň arzyly arzuw-islegleriniň hasyl bolýan ülkesine öwrüldi.

“Arkadag  Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýlip yglan edilen ýylymyzyň şu günki günlerinde  depginli  ösüşlerimiziň  bagtyýar  geljegimize  şugla  saçmagy il-günümiziň  göwnüni  galkyndyrýar.

Türkmenistanyň garaşsyzlygyny yglan edilenine 32 ýyl dolýar. Taryhy nukdaýnazardan gysga wagtyň içinde Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarda belli bir ýol geçdi.

Şu günler Ak bugdaý etrabyndaky orta mekdeplerde we çagalar baglarynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk mynasybetli çäreler giň gerime eýe bolýar.

Änew şäherindäki Medeniýet öýünde «Gahryman Arkadagymyzyň döwletlilik taglymaty we Arkadagly Serdarymyzyň ýoly bilen ynamly öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!» ady bilen dabaraly maslahat geçirildi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.