Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

14 SENTÝABR 2023

Belent Mertebeli Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe demokratik, hukuk we dünýewi, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň Konsepsiýasynyň möhüm we aýratyn wajyp ugurlarynyň biri hem dün

Deňiz syýahatçysynyň säwligi

Türkmen halkynyň taryhynda yz goýan şahslar köp. Olaryň biri hem IX-X asyrlarda ýaşap geçen meşhur türkmen küştçüsi, as-Suly ady bilen tanalýan Abu Bakr Muhammet ben Ýahýa as-Sulydyr. Ol Balkan sebitinde ýaşan türkmenleriň sul taýpasyndan bolupdyr.

Köp adamlar ukynyň hem garnynyň ýesiri bolup, sergezdana meňzäp, ömrüni bilimsiz hem terbiýesiz geçirýärler.

Hakykaty adamçylyk bilen deň derejede goý!

Il içinde şeýlebir gürrüň bar. Guşlaryň arasynda bir gaz ýaşapdyr. Ol:

Tygşytlylyk — bolçulygyň kepili

 

Çöl diýilse-de...

 

Türkmen halkynyň baş baýramy — mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şöhratly 32 ýyllygy barha golaýlaşýar. Bu şanly toý golaýladygyça, süýji oýlara batýarsyň.

Gür baga bürenýän arassa, abadan köçeler şäher-obalarymyzyň görküne görk goşýar. Mary şäheriniň şeýle görkana görnüşi müdirligimiziň zähmetsöýer adamlarynyň, ýadawsyz yhlas-tagallalarynyň miwesidir.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň beýleki ulgamlary bilen bir hatarda oba hojalygy hem yzygiderli ösdürilýär.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk baýramynyň ruhy joşguny, uly tutumy ýüreklere egsilmez şatlyk we hyjuw eçilýär.

Söz ýarasy

 

Düýn Türkmenabat şäherindäki «Goşa çynar» toý-dabaralar merkezinde Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyna bagyşlanyp, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramy hem-de türkmen keşdeçilik sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi

Döwletliligiň milli demokratik ýoly

 

Her bir güni toý-baýramlara ulaşýan Garaşsyz Diýarymyzda sanlyja günlerden uludan tutuljak toý-dabaralaryň joşguny çar ýany gurşap alar. Ata-babalarymyz: «Ile döwlet geler bolsa, bagşy bilen ozan geler» diýip, ýöne ýere aýdan däldirler.

Inçe sungata sarpa

 

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.