Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

MAKALALAR

 • 27.01.2022

  2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary...

 • 27.01.2022

  Bagtly bolmagyň şerti

  Bagtly bolmak üçin elleriňi iş bilen, kalbyňy söýgi...

 • 27.01.2022

  Mydama Hudaýdan gorkup gezen adam bagtly bolar! Ýüregini bete düwen bela ýolugar.

  ***

  ...
 • 27.01.2022

  «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň häzirki ajaýyp günlerinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň ýylyň-ýylyna...

PUDAKLAÝYN K.A.

27.01.2022

Bagtly bolmagyň şerti Bagtly bolmak üçin elleriňi iş bilen, kalbyňy söýgi bilen, aňyňy maksat bilen, huşuňy peýdaly bilimler bilen, geljegiňi umyt...

27.01.2022

Mydama Hudaýdan gorkup gezen adam bagtly bolar! Ýüregini bete düwen bela ýolugar. *** Biriniň ganyna (nähakdan) galan adam gabyra girýänçä...

27.01.2022

Welaýat kitaphanasynda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň guramagynda hormatly Prezidentimiziň jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde goýan belent...

27.01.2022

Döwlet başyna geçen gününden «Ilkinji nobatda meniň ähli aladam halkym bolar» diýip, halkymyzyň parahat we bagtyýar durmuşyny ähli zatdan ileri tutan...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

27.01.2022

2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatyny,...

27.01.2022

Bagtly bolmagyň şerti Bagtly bolmak üçin elleriňi iş bilen, kalbyňy söýgi bilen, aňyňy maksat bilen, huşuňy peýdaly bilimler bilen, geljegiňi umyt...

27.01.2022

Mydama Hudaýdan gorkup gezen adam bagtly bolar! Ýüregini bete düwen bela ýolugar. *** Biriniň ganyna (nähakdan) galan adam gabyra girýänçä...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

Sport

24.01.2022

13-nji ýanwarda «Aşgabat» köpugurly stadionynyň Kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji...

29.11.2021

Golaýda Serdar şäher häkimliginiň mejlisler zalynda «Sagdynlyk ruhubelentligiň hem...

29.11.2021

Şol gün Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň (UNFPA) Türkmenistandaky...

20.11.2021

Golaýda Bäherden etrabynyň «Arçman» şypahanasynyň mejlisler zalynda Halkara Bitaraplyk...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.