Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

PUDAKLAÝYN K.A.

10.08.2020

Kärhananyň hereket etmeginiň mehanizmi   Gurbanmämmet REJEPOW, Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň KA-nyň Geňeşiniň...

10.08.2020

GÖK­DE­PE. Ýokary we orta hünär okuw mekdepleri boýunça giriş synaglary üçin göz öňüne tutulan ýerlerde degişli taýýarlyklar görüldi. Şeýle bolansoň...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

10.08.2020

Güneşli Diýarymyz bu gün gözümiziň alynda ösýär, özgerýär. Ykdysady, syýasy, medeni we beýleki ugurlardaky ösüşler Watanymyzyň ähli babatda täze...

10.08.2020

GÖK­DE­PE. Ýokary we orta hünär okuw mekdepleri boýunça giriş synaglary üçin göz öňüne tutulan ýerlerde degişli taýýarlyklar görüldi. Şeýle bolansoň...

08.08.2020

Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygyny mynasyp şöhratlandyrmak, bagtyýar raýatlarymyzyň watançylyk ruhuny has-da belende götermek maksady...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

 • 07.04.2020

  Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, jemgyýetimizde täze üstünlikleri gazanmakda, ýurdumyzda...
 • 16.03.2020

  Geçen hepdede Türkmenistanyň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň hem-de Türkmenistanyň Gurluşyk we...
 • 12.03.2020

  Öňem habar berşimiz ýaly, ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş we dynç...

KANUNÇYLYK

 • 28.05.2020

  Hormatly Prezidentimiziň tabşyrmagy boýunça düýn welaýat häkimliginiň uly ýygnaklar zalynda Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we...
 • 18.05.2020

  Ahal welaýat häkimliginiň mejlisler jaýynda «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion...
 • 06.05.2020

  Baý­ra­ma­ly et­rap mer­ke­zi ki­tap­ha­na­syn­da TDP-niň Baý­ra­ma­ly et­rap ko­mi­te­ti­niň, TKA-nyň Baý­ra­ma­ly et­rap bir­leş­me­si­niň et­rap...

Sport

27.06.2020

Sa­rahs et­ra­byn­da­ky 21-nji or­ta mek­dep­de dö­re­di­len «Şöh­le» dynç alyş-sa­gal­...

22.06.2020

Änew şäherindäki sport mekdebinde baýry türgenleriň arasynda sportuň futzal görnüşi...

12.06.2020

Ka­ka et­ra­by­nyň Hy­waa­bat jül­ge­sin­dä­ki “Ýa­şyl ýaý­la” çaga­lar dynç alyş-sa­gal­...

07.05.2020

Düýn Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň sport toplumynda «Türkmenistan —...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.