Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

PUDAKLAÝYN K.A.

27.02.2020

Nesil terbiýesi, ýaşlaryň geljegi hakda aladalar ata-eneleriň perzentlerine bolan çuňňur söýgüsinden başlanýar. Olar öz perzentleriniň...

27.02.2020

Baharda ynsan göwni galkynyp, ruhy täzelenýär. Baglar pyntyk ýaryp, dünýämiz ak patrak deý güllere bürenýär. Ýüzi nurana enelerimiziň, hüýr-melege...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

27.02.2020

Biziň döwrebap galla önümleri kärhanamyz hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen 2013-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda işe girizildi. Döwrebap...

27.02.2020

Meşhur ýazyjylaryň biriniň hakyky mugallymyň şol bir wagtyň özünde bütin ömrüniň dowamynda okuwyny dowam etdirýän okuwçydygy barada aýdanynyň...

27.02.2020

Zehinli mugallymlary ýüze çykarmakda hem-de olaryň iş tejribesini giňden ýaýratmakda her ýyl döwlet möçberinde geçirilýän «Ýylyň mugallymy» bäsleşigi...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

KANUNÇYLYK

Sport

24.02.2020

Ýakynda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Tejen etrap Geňeşiniň hem-de...

20.02.2020

Balkanabat şäherinde welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň, welaýat futbol...

14.02.2020

KAKA.Ýakynda etrabyň sport mekdebinde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna...

06.02.2020

Golaýda, hyzmat ulgamy we saglygy goraýyş işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşleri bu...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.