Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

PUDAKLAÝYN K.A.

27.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzda giňden bellenilýän Milli bahar baýramy — Halkara...

27.03.2020

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi hem-de Dokma senagaty ministrliginiň...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

27.03.2020

Golaýda Balkan welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi hem-de welaýat medeniýet müdirliginiň bilelikde guramagynda “Rowaçlyga gadamymyz batlanýar,...

26.03.2020

Akdepe etrabyndaky 55-nji orta mekdepde etrabyň ähli mekdepleriniň 10-njy synpynda okaýan okuwçy gyzlaryň gatnaşmaklarynda «Geldi Nowruz ilime!» ady...

26.03.2020

TKA-nyň welaýat birleşmesi bilen harby bölümiň esgerleriniň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Milli bahar baýramyny — Halkara Nowruz...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

KANUNÇYLYK

Sport

27.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda...

23.03.2020

AK BUG­DAÝ. Et­ra­byň sport mek­de­bin­de Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­...

23.03.2020

Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Mil­li mer­ke­zi ta­ra­pyndan yg­...

20.03.2020

Ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty goldamak hem-de ösdürmek bilen bagly edilýän...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.