Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

MAKALALAR

PUDAKLAÝYN K.A.

01.03.2024

Hormatly Prezidentimiziň “Ýaşlar – Watanyň daýanjy” atly döwrümiziň hakykatyna esaslanýan ajaýyp kitaby nesillerimiziň Watançylyk terbiýesi jähtinden...

01.03.2024

Hormatly Prezidentimiziň “Ýaşlar – Watanyň daýanjy” atly döwrümiziň hakykatyna esaslanýan ajaýyp kitaby nesillerimiziň Watançylyk terbiýesi jähtinden...

01.03.2024

Her ýyl giňden bellenilip geçilýän Halkara zenanlar gününi ýokary derejede geçirmek maksady bilen welaýat saglygy goraýyş müdirligi we saglygy...

01.03.2024

Türkmenabat şäher häkimliginiň 2-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň hasabat ýygnagy geçirildi....

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

01.03.2024

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň kiçi mejlisler zalynda zenan işgärleriniň gatnaşmaklarynda dabaraly maslahat...

01.03.2024

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň kiçi mejlisler zalynda zenan işgärleriniň gatnaşmaklarynda dabaraly maslahat...

01.03.2024

Kitaplar   geçmiş bilen geljegiň hem-de  halklaryň  we  ýürekleriň  arasyndaky  baglanşygy  üzmän ...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

Sport

29.02.2024

Ýurdumyzda sagdyn nesli kemala getirmek  ata-babalarymyzdan  miras galan asylly...

23.02.2024

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Köýtendag etrap birleşmesi we Köýtendag...

23.02.2024

ABŞ-nyň aragatnaşyklar boýunça federal komissiýasy (FCC) Amazon kompaniýasyna hemralaýyn...

22.02.2024

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.