Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

04 NOÝABR 2021

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly ýurdumyzyň söwda toplumyndaky işleriň ýagdaýyna hem-de ony mundan beýläk-de ösdürmek boýunça gaýragoýulmasyz wezipelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi.

Eziz Diýarymyzda ilatyň abadançylykda ýaşamagy, her bir adamyň özüniň zehinini, ukyp-başarnygyny has doly açyp görkezmegi üçin zerur şertler döredilýär. Şeýle il bähbitli işler hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen ajaýyp ýörelgesinden gözbaş alýar.

Hawa, biziň müdirligimiziň agzybir we başarjaň işgärleri tebigy gaz öndürmek baradaky ýyllyk meýilnamany möhletinden ep-esli öň üstünlikli berjaý etdiler. Şonda gazylyp alnan «mawy ýangyç» 10 milliard 212,7 million kub metrden hem gowrak boldy.

GÖBEGI GÖMÜLEN ÝALY

Ýatkeş. Düýe maly endik eden ýolunda gije hem, gündiz hem azaşmaýar.

Düýe düşbi, akylly, duýgur.

Ol agyr ýük götermäge ukyply we çydamly bolýar. Uzak ýollary geçip bilýär.

Welaýat häkimliginiň garamagyndaky 1-nji başlangyç hünär okuw mekdebiniň işgärleriniň we talyplarynyň gatnaşmagynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Magtymguly etrabyndaky 14-nji orta mekdepde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň etrap geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň we Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň etrap komitetiniň bilelikde gurama

Hormatly Prezidentimiziň güýz paslynyň ilkinji güni ýurdumyzyň talyplary hem-de okuwçylary bilen duşuşyk geçirmegi «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň taryhy wakalarynyň biri bolup, döwlet Baştutanymyz onda eden çuň mazmunly çykyşynda: «Ynsan h

Ahal.

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.