Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

06 NOÝABR 2021

Häzirki döwürde bütin dünýäde energiýa serişdeleriniň sarp edilişiniň möçberiniň has-da ýokarlanmagy dünýä döwletleriniň Garaşsyz Türkmenistana bolan gyzyklanmasyny artdyrýar.

Döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan parasatly syýasatynyň netijesinde eziz Diýarymyz dünýäde iň bagtly adamlaryň  ýaşaýan mekanyna öwrüldi.

Golaýda etrap häkimliginiň mejlisler zalynda jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Dabaraly çärä komitetimiziň işgärleri, işjeň agzalarymyz, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Ýakynda etrabymyzdaky 43-nji orta mekdepde orta mekdepleriň ýokary synp okuwçy gyzlarynyň arasynda tertip-düzgüni, edepliligi, ekramlylygy, ahlaklylygy, arassalygy ündemek maksady bilen ­«Zenan mertebesi» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmak baradaky aladalar üstünlikli durmuşa ornaşdyrylýar.

Ýurdumyzyň ýokary we orta okuw mekdeplerinde ýaşlara ekologiýa terbiýesini bermekde, olaryň tebigata bolan garaýyşlaryny kämilleşdirmekde möhüm ädimler ädilýär.

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.