Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

18 NOÝABR 2021

Geçmişimizi öwrenip, geljegimiziň düýbüni berk gurmaga çagyran, halk hakydasyndaky zatlaryň halypasy, hemmeleriň Ümür akgasy bolup bilen Ümür Eseniň elmydama: «Atdaş, il bir ummandyr, onda aýdylmadyk zat ýokdur, ýöne eşidilmedik zat kändir.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Biz öz medeniýetimizi we sungatymyzy ösdürmäge goşant goşan adamlarymyza guwanmaga haklydyrys.

Meşhur sazanda Durdy Myradow hakynda il içinde buýsançly gürrüňler kän. Onuň şirin sazlaryndan mähri ganan halk sazandany ýüreginiň töründe göterip, hemişe kaýyllyk bilen ýatlaýar.

Bagtyýar zamanamyzda halk hojalygymyzyň beýleki pudaklary bilen birlikde gaz senagaty hem ösüşli döwri başdan geçirýär. Senagat taýdan özleşdirilýän gaz ýataklary tebigy gazyň çykarylyşyny artdyrmaga mümkinçilik berýär.

Bu gün Berkarar döwletimiziň bagtyýar halkynyň belent maksatlary myrat tapýar, tutumly işleri rowaçlyklara beslenýär.

Gündogar edebiýatynda özüniň ajaýyp döredijiligi bilen öçmejek yz galdyran Magtymguly Pyragy şygryýet dünýäsinde türkmen halkynyň medeni we ruhy durmuşyny açyp görkezýär. Dana şahyryň şygyrlary adamlara dogry ýoly salgy berýän ýol-ýörelgedir.

Golaýda welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň mejlisler zalynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň giňden bellenilen «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzda hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly kitabynyň elimize gowuşmagy buýsançly başymyzy göge ýetirdi, ähli halkymyzyň şat

Lebap

 

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.