Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

23 NOÝABR 2021

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynda täze gurlan dokma toplumynyň hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda dabaraly açylyp, işe girizilmegi üstünliklere beslenip, tamamlanyp barýan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň möhüm wakalarynyň biri boldy

Biziň fabrigimiz ýurdumyzyň baýry kärhanalarynyň biri. Bu ýerde hünärmenlerimiz müşderileriň arasynda uly isleg bildiril-ýän ýokary hilli tikinçilik önümlerini öndürýärler.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyzda raýatlaryň sagdyn ýaşamagy üçin zerur şertler döredilýär.

Golaýda Mary şäher zenanlar bölüminiň guramagynda Marynyň “Ýeňiş” tikin fabriginde “Edep bergidir, bermedige görgüdir» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ata Watanymyzyň ýaş nesliň ylymly-bilimli, sagdyn ruhly, berk bedenli, giň dünýägaraýyşly, watansöýüji bolmagy barada edýän tutumly işleri rowaç alýar.

Halkyň arasynda türkmeniň beýik şahyry Magtymguly Pyragynyň şygyrlarynyň «Jemşidiň jamyna» deňelmegi ýöne ýerden däl. Olarda pederlerimiziň ençeme asyrlyk arzuw-hyýaly, milli ýörelgeleri, durmuş gymmatlyklary örboýuna galýar.

“Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylyny hem-de Halkara Bitaraplyk gününi dabaralandyrmak maksady bilen, welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde welaýat häkimliginiň, TKA-nyň welaýat birleşmesiniň, TMÝG-niň welaýat geňeşiniň, welaýat Medeniýet we

Golaýda hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatyny, Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzyň ýeten belent sepgitlerini, ata-babalarymyzdan miras galan medeni gymmatlyklarymyzy, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek hem-de Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň

Ahal

 

Türkmenistanyň ykdysadyýetini has-da berkitmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi döretmek, eksport kuwwatyny artdyrmak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr.

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.