Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

AJAÝYP SENE

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda her bir günümiz şanly senelere, ýatdan çykmajak baý taryhy wakalara beslenýär. Bu baýramyň şanyna sähraýy ýaýlalar bezelip, gazanlar atarylýar. Toý saçagyna goýlan naz-nygmatlar bilen hemmelere hödür-kerem edilýär.

Milli bahar — Halkara Nowruz baýramy mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde baýramçylyk konsertleri dabaraly ýagdaýda gurnalýar. Şeýle baýramçylyk çäresi biziň guramamyzda-da geçirildi. Onda şirinden şirin aýdymlar ýaňlandy, ajaýyp tanslar ýerine ýetirildi. Her bir ýerine ýetirilen çykyşlar bolsa oňa gatnaşyjylar tarapyndan gyzgyn el çarpyşmalara mynasyp boldy.

Ajaýyp baýramlary, şanly seneleri uludan bellemäge giň mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun!

 

Permanmyrat HALLYÝEW, TKA-nyň Oguzhan etrap birleşmesiniň başlygy.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.