Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

.
.

SPORT HABARLARY

8-nji aprelde «Aşgabat» köpugurly stadionynyň mejlisler zalynda ýurdumyzda sagdyn jemgyýeti kemala getirmek, ýaşlarda sport endiklerine bolan höwesi artdyrmak, olary watansöýüji, zähmetsöýer ruhda terbiýelemek, şeýle hem ulgama degişli maksatnamalaryň ähmiýetini düşündirmek maksady bilen, «Parahatçylygyň arzyly ýoly» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Onda Türkmenistanyň Döwlet edaralarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň başlygy, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň 4-nji müdirliginiň 2-nji bölüminiň müdiri, «Aşgabat» köpugurly stadionynyň şepagat uýasy, şeýle-de, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri çykyş etdiler.

 

B. ARAZME­DOW, «Aşgabat» köpugurly stadionynyň direktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.