Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

YLGAW BÄSLEŞIKLERI

Balkan sement zawodynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy tarapyndan bu kärhananyň işgärleriniň arasynda 100 metr aralyga ylgamak boýunça geçirilen ýaryşlar sagdyn durmuş ýörelgesine eýerýänleriň barha köpelýändiginiň, sport çäreleriniň ýurdumyzyň ähli ulgamlaryny gurşap alandygynyň özboluşly subutnamasyna öwrüldi.

Gyzykly geçen ýaryşyň netijesi boýunça erkekleriň arasynda Annadurdy Garabaýew birinji, Şatlyk Gurbanow ikinji, Akmyrat Salyhberdiýew üçünji orunlary eýelediler.

Zenanlaryň arasyndaky ýaryşda bolsa Azatgül Öräýewa ýeňiji bolmagy başardy. Ikinji orna Dünýägözel Gurbangylyjowa, üçünji orna Bahargül Garakütiýewa mynasyp boldular.

Ylgaw ýaryşlarynda öňdäki orunlary eýelänlere dabaraly ýagdaýda sylaglar gowşuryldy.

 

«Balkan» gazeti.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.