Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

IŞJEŇLIK MAHSUS BOLDY

Bä­her­den et­ra­byn­da­ky Bä­her­den se­ment za­wo­dyn­da wa­gyz-ne­si­hat du­şu­şy­gy ge­çi­ril­di. Ony Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň we­la­ýat we et­rap bir­leş­me­le­ri hem-de za­wo­dyň kär­deş­ler ar­ka­la­şy­gy­nyň il­kin­ji gu­ra­ma­sy bi­le­lik­de gu­ra­dy.

Za­wo­dyň iş­çi-hü­när­men­le­ri­niň gat­naş­ma­gyn­da bolan du­şu­şyk­da ýur­du­my­zyň hä­zir­ki ta­ry­hy döw­ür­de al­nyp ba­ryl­ýan be­ýik iş­ler, dür­li ugur­lar­da ga­za­nyl­ýan üs­tün­likler, ýe­til­ýän sep­git­ler ba­ra­da gür­rüň edil­di. Bel­le­ni­li­şi ýaly, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň «Döw­let adam üçin­dir!» di­ýen baş ýörelgesini göz­ba­şyn­da ra­ýat­la­ryň eş­ret­li we bag­ty­ýar dur­muş­da ýa­şa­ma­gy­ny ga­zan­mak, ola­ryň ýa­şa­ýyş-durmuş şert­le­ri­ni ýo­kar­lan­dyr­mak, amat­ly iş şert­le­ri­ni dö­retmek bi­len bag­ly ta­gal­la­lar du­ran­dyr. Hä­zir­ki wagt­da bu ugur­da ne­ti­je­li çä­re­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär.

Du­şu­şyk­da jem­gy­ýe­ti­miz­de ag­zy­bir­li­gi, je­bis­li­gi ber­kitmek­de, ra­ýat­la­ryň dö­re­di­ji­lik iş­jeň­li­gi­ni ös­dür­mek­de, zähmet­keş­le­r üçin döw­rüň ta­la­by­na la­ýyk gel­ýän iş we dynç alyş şert­le­ri­ni gur­na­mak­da we önüm­çi­li­giň ne­ti­je­li­li­gi­ni hasda ýo­kar­lan­dyr­mak­da kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň or­nu­nyň ulu­dy­gy aý­ra­tyn bel­le­ni­p ge­çil­di hem-de şo­nuň bi­len bagla­ny­şyk­ly gür­rü­ňe aý­ra­tyn üns çe­kil­di. Iş­jeň­li­ge eýe bo­lan du­şu­şyk­da sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­ne eýer­mek bo­ýunça aý­dy­lan öwüt-ün­dew­ler, de­ger­li mas­la­hat­lar iş­çi-hü­närmen­ler­de uly tä­sir­le­ri dö­ret­di.

 

Merdan ANNAÝEW, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň utgaşdyryjysy.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.