Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

DURNUKLY ÖSÝÄN DÖWLETLI DIÝAR

Hormatly  Prezidentimiz 2021-nji  ýylyň 3-nji oktýabrynda Saglyk ýoluny   geçip, sport maşklary bilen meşgullandy we welosipedli gezelenç etdi. Milli  Liderimiz Saglyk ýolundan geçýän  mahalynda, künjegiň gözelliklerini, dag  etekleriniň tebigy aýratynlyklaryny  synlady we Saglyk ýoluny geçmegini  dowam edip, hemişe bolşy ýaly, köp  kilometrlik aralygy pyýada geçdi.

Milli Liderimiz ýoluň tutuş dowamynda ýanaşyk çäkleriň abadanlaşdyrylyşyny, şol sanda belent dag  gerişlerinden beýik türkmen nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň  ýadygärliginiň bi na edilýän meýdançasyny we onuň ýanaşyk ýerlerini  synlady. Häzirki döwürde akyldar şahyryň heýkeliniň otur   dylan ýerinde  degişli gurluşyk we abadanlaşdyryş  işleri batly depginlerde alnyp barylýar.

Hormatly  Prezidentimiz Saglyk ýoly  boýunça guralan ýörişi tamamlan dan  soň, welosipedli gezelenç etdi.

 

Ogulsoltan IŞIMOWA, Türkmenistanyň Söwda we  telekeçilik ugrunyň iş gärleriniň  kärdeşler arkalaşygynyň  geňeşiniň başlygy.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.