Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

GAZÇYLARYMYZ HAKDAKY ALADA

Bagtyýar zamanamyzda halk hojalygymyzyň beýleki pudaklary bilen birlikde gaz senagaty hem ösüşli döwri başdan geçirýär. Senagat taýdan özleşdirilýän gaz ýataklary tebigy gazyň çykarylyşyny artdyrmaga mümkinçilik berýär. Kärhanamyzyň sürüjileri “Marygazçykaryş” müdirliginiň gazçylaryna ulag hyzmatyny edip, olaryň öndürijilikli zähmet çekmeklerine goldaw-ýardam berýärler. Ulaglar kärhanamyzyň zähmetsöýer adamlary gazçylaryň zerur ýüklerini, dürli enjamlarydyr turbalary daşamakda, gazçylary işe gatnatmakda yzygiderli aladalanýarlar.

Kärdeşler arkalaşygy guramamyz tarapyndan işgärlerimiz hakynda uly alada edilýär. Olaryň iş we durmuş şertlerini gowulandyrmakda, howpsuz zähmetiň üpjün edilmeginde degerli çäreleri durmuşa geçirýäris. Işgärlerimize ýörite egin-eşiklerdir aýakgaplaryň wagtly-wagtynda berilmegi ugrunda aladalanýarys. Şu we beýleki tagallalarymyz ulaglar kärhanamyzda ýokary netijeleriň gazanylmagyna saldamly goşant bolýar. Şu günler bolsa ulaglar kärhanamyzyň adamlary Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylyny uly üstünlikler bilen jemlemegi maksat edinýärler.

 

Mergen SÄHEDOW. “Marygazçykaryş” müdirliginiň 4-nji tehnologik ulaglar kärhanasynyň KA-nyň başlygy.

Maru-şahu jahan gazeti

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.