Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

«ŞAWAT» ŞATLYK PAÝLAÝAR

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda azyk bolçulygyny döredip, özümizde öndürilýän önümler bilen halkymyzy üpjün etmek baradaky berýän tabşyryklaryndan ugur alýan Daşoguz şäherindäki «Şawat» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň süýt we süýt önümlerini öndürýän kärhanasyda gazanýan üstünlikleri bilen hemmeleri begendirýär. Kärhananyň zähmet topary özüniň öndürýän ýokary hilli önümleriniň hasabyna ilatyň azyk harytlaryna bolan ösen islegleriniň kanagatlandyrylmagyna saldamly goşantlaryny goşýarlar. Bu ýerde öndürilýän gaýmak, gatyk, mesge ýagy, peýnir, uýadylan gaýmak, ereme peýniri, duzlanan peýnir, dorag, aýran ýaly süýt we süýt önümleri alyjylaryň arasynda uly islege eýe. Kärhana boýunça geçen ýyldaky degişli döwür bilen deňeşdireniňde, önümçiligiň ösüş depgini 152,8 göterime çenli ýokarlandy. Häzirki wagtda önümleriň görnüşleriniň sany 20-ä ýetdi. Kärhananyň agzybir işgärleri diňe bir önümleriň täze görnüşlerini işläp taýýarlamak bilen meşgullanman, eýsem, olar ilata hödürlenýän harydyň hil görkezijileriniň ýokarylygyny, önümleriň ählisiniň owadan gaplarda gaplanylmagyny üpjün edýärler.

Kärhanada köp ýyllardan bäri yhlasly zähmet çekip işleýän göreldeli işçi-hünärmenleriň arasynda Umyda Atajanowany, Feruza Jalalowany, Röwşen Mätiýewi we Guwanç Gurbanowy görkezmek bolar.

«Şawat» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň işgärleri ýurdumyzda bellenilýän şanly baýramçylyklara özleriniň zähmet sowgatlary bilen barýarlar. Öz lezzetli önümleri bilen hemmelere şatlyk paýlaýarlar.

 

Gülruh HALJANOWA, Agrosenagat işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher Geňeşiniň başlygy.

Bereketli toprak gazeti

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.