Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

ÖNÜMÇILIGIŇ BÖKDENÇSIZLIGI GAZANYLÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gaz senagaty pudagy durnukly ösdürilýär. Milli Liderimiziň bu iri pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagyna uly üns bermegi tebigy gazyň akymynyň artdyrylmagynda ýokary netijeleriň gazanylmagyna mümkinçilik berýär. Ýolöten etrabynyň çäginde ýerleşýän “Galkynyş” gaz käninde alnyp barylýan giň möçberli işler ýokarda ýatlanlarymyzy doly subut edýär. Bu iri gaz käninde tebigy gazyň çykarylyp, senagat taýdan gaýtadan işlenilip, sarp edijilere ugradylmagynda ýokary görkezijiler gazanylýar.

“Galkynyş” suw arassalaýjy we ýygnaýjy desganyň hünärmenleridir işçileriniň paýyna-da jogapkärli wezipe düşýär. Bu desganyň zähmetsöýer adamlary “Galkynyş” gaz känini suw bilen üpjün etmekde uly tagallalary edýärler. Bu ýerde Garagum derýasynyň suwy kemsiz durlanýar we tehnologiki talaplara laýyk ymykly arassalanylýar. Desgada oturdylan kämil enjamlar sarp edijilere ugradylýan suwuň hiliniň ýokary bolmagyny gazanmaga mümkinçilik berýär. Bu ýerde bitirilýän işler gaz känindäki zawodlar toplumynyň we beýleki desgalaryň arassa suw bilen bökdençsiz üpjünçiliginde möhüm ähmiýete eýe bolýar. Önümçiligiň öňdebaryjylary, kärdeşler arkalaşygynyň işjeň agzalary Suwhan Öwezowyň, Resulgylyç Geldiýewiň, Süleýman Permanowyň, Söhbet Geldimyradowyň, Batyr Allanazarowyň we uly tehnik Atajan Baýramowyň gazanýan üstünlikleri işiň ilerlemegine ýardam edýär. Desganyň zähmetsöýer adamlary Halkyň Arkadagly zamanasy ýylyny uly zähmet ýeňişlerine beslemek maksady bilen tutanýerli işleýärler.

 

B. MERGENOW.

SURATLARDA: suw arassalaýjy desganyň önümçiliginden pursatlar.

Suratlary düşüren Azym ŞEKEROW.

Maru-şahu jahan gazeti

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.