Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

DIL BILMEK — BAÝLYK

Ýaş nesliň terbiýeli, bilimli, giň dünýägaraýyşly bolmagy ugrunda irginsiz zähmet çekilýär. Watanymyzyň röwşen geljegi bolan ýaşlaryň dil öwrenmek endigini ýüze çykarmakda degerli işler alnyp barylýar.

Çagalara daşary ýurt dilleri heniz olar çagalar bagyna gatnaýan döwründen öwredilip başlanýar. Häzirki wagtda çagalar baglarynda körpelere rus hem iňlis dilleri öwredilýär. Olaryň bu babatynda zehinini ýüze çykarmakda bolsa mugallymlaryň çekýän zähmeti uludyr.

Daşary ýurt dillerine bolan garaýşy ösdürmek üçin çagalaryň arasynda düşündiriş işleri geçirilýär. Olaryň zehinini, ukyp-başarnygyny ýüze çykarmakda bolsa dürli bäsleşikler guralýar.

 

Sähra AKGAÝEWA.

Sakarçäge etrabynyň 2-nji çagalar bakja-bagynyň işgäri, KA-nyň işjeň agzasy.

Maru-şahu jahan gazeti.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.