Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ "TÜRKMENISTANYŇ ELEKTROENERGETIKA KUWWATY" ATLY TÄZE KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI.

          2022-nji  ýylyň 23-nji  sentýabrynda   Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň mejlisler jaýynda  Türkmenistanyň  Milli Geňeşiniň  Halk Maslahatynyň  başlygy, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedowyň   “Türkmenistanyň   elektroenergetika    kuwwaty”  atly  täze   kitabynyň    tanyşdyrylyş dabarasy   geçirildi. 

            Dabaraly  maslahatda  Türkmenistanyň Energetika ministri H.Rejepmyradow, pudaklaýyn KA-nyň Geňeşiniň başlygy J.Garajaýew, “Türkmenenergo” döwletelektroenergetika   korporasiýasynyň   Derweze   döwlet  elektrik  stansiýasynyň   elektrik sehiniň  ulanmak  boýunça  sehiniň  başlygy  A.Sähedow,                  “Ahalenergo”  önümçilik birleşiginiň  rele goragy awtomatiki we ölçeg gullugynyň tehnigi   M.Atajanowa,  “Türkmenenergogurluşyk”   konserniniň    Türkmenbaşynyň   asma ýoly döwlet  kärhanasynyň   baş  mehanigi   Ş.Aşyrow,  “Türkmenenergo”  taslama  institutynyň  güýjemesi 35 kW we ýokary bolan kiçi beketleri taslamak boýunça bölüminiň esasy inzeneri M.Mämmetgulyýewa,  “Türkmenenergo” döwletelektroenergetika   korporasiýasynyň   “Türkmenenergoabatlaýyş” ýöriteleşdirilen önümçilik birleşiginiň 2/4 derejeli defektoskopçysy H.Horosanlyýew, “Türkmenenergogurluşyk” konserniniň “Türkmenelektrogurnama’’ ýöriteleşdirilen dolandyryş edarasynyň maddy tehniki üpjünçilik bölüminiň hojalyk işleri boýunça hünärmeni H.Orakow dagylar   çykyş  etdiler.

            Olar  öz  çykyşlarynda   kitapda  Türkmenistanyň  elektronergetika strategiýasynda, bu  ulgamda  durmuşa  geçirilýän  milli  maksatnamalaryň  hem-de  iri  taslamalaryň,  olaryň  ýurdymyzyň   ykdysady   kuwwatynyň  pugtalandyrmagyna  ýetirýän oňyn  täsiri we  netijeleri barada giňişleýin çykyş etdiler. Bu  kitabyň çapdan  çykmagy   Watanymyzyň  Garaşsyzlyk  baýramynyň  öň  syrasynda  türkmen, iňlis we rus dillerinde  halkymyza,  energetikler üçin  uly sowgat boldy.                   Maslahatyň  soňunda  Gahryman  Arkadagymyzyň,  Hormatly Prezidentimiz Arkadagly  Serdar   ymyzyň   janynyň  sag,  ömüriniň uzak,  mertebesiniň   belent,  ata  Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda  durmuşa  geçirýän  beýik  işleriniň  hemişe rowaç  bolmagyny arzuwlap,  hoşallyk  sözlerini   beýan etdiler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Türkmenistanyň   Energetika  işgärleriniň

 Kärdeşler   arkalaşyklarynyň  Geňeşiniň    

 esasy  hünärmeni     M.Durdyýewa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.