Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

BASKETBOL ÝARYŞYNDA

Bäherden etrabyndaky 30-njy orta mekdebiň sport zalynda «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII spartakiadanyň çäginde sportuň basketbol görnüşi boýunça ýaryşyň etrap tapgyry geçirildi. Oňa etrapdaky orta mekdepleriň okuwçy gyzlaryndan düzülen toparlar gatnaşdy.

«Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölüminiň, etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de bilim bölüminiň bilelikde guramagynda geçirilen ýaryş çekeleşikli we gyzykly duşuşyklara baý boldy. Şol duşuşyklaryň netijesinde 27-nji orta mekdebiň topary garşydaş toparlaryndan üstün çykyp, birinji orny eýeledi. Onda ikinji orna 23-nji, üçünji orna bolsa, 1-nji orta mekdebiň toparlary mynasyp boldy. Ýeňiji toparlar hormat hatlary bilen sylaglandy.

 

Çary ÇARYÝEW,

Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Bäherden etrap Geňeşiniň işgäri.

Ahal durmuşy gazeti.

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.