Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

ŞYGARYMYZ ŞAN GETIRSIN!

Hemmämize mälim bolşy ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň ýörelgesine eýerilip, ýurdumyzda her bir ýyly ajaýyp şygar bilen atlandyrmak asylly däbe öwrüldi. Ata kesbini mynasyp dowam etdirýän hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda täze — 2023 -nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy bütin halkymyzy, aýratynam, ýaşlary çäksiz begendirdi. Çünki, Arkadagly Serdarymyz Watanymyzyň geljegi bolan ýaşlar barada: «Giň gözýetimli ýaş nesli kemala getirmek ilkinji nobatdaky wezipedir» diýip, buýsançly belleýär.

Goý, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» diýlip atlandyrylan 2023-nji ýyl il-günümize şan-şöhrat getirsin! Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanymyzy belent-belent sepgitlere ýetirsin! Nesip bolsa bu ajaýyp şygar ýaşlary has-da höwesli ylym-bilim almaga, döredijilikli zähmet çekmäge, joşgunly döretmäge ruhlandyrar. Ýaşlar hakynda uly alada edýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza ýaş nesilleriň alkyşlary dillerde sena bolup ýaňlanýar.

 

Gülnabat ÇARYÝEWA.

Sakarçäge etrabyndaky 10-njy orta mekdebiň türkmen dili we edebiýat mugallymy,

TKA-nyň işjeň agzasy.

Maru-şahu jahan gazeti.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.