Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

TÄZE, DÖWREBAP, ÝAŞAÝYŞ JAÝLARYNYŇ AÇYLYP, ULANYLYŞA BERILMEGI

Ýakynda­ Ahal we­la­ýa­ty­nyň ýa­şaý­jy­la­ry­nyň we ýur­du­my­zyň ra­ýat­la­ry­nyň is­leg-ar­zuw­la­ry, Türkmenistanyň jem­gy­ýet­çi­lik bir­le­şik­le­ri­niň tek­lip­le­ri hem nazara alnyp, «Türk­me­nis­ta­nyň do­lan­dy­ryş-çäk gur­lu­şy­nyň me­se­le­le­ri­ni çöz­me­giň ter­ti­bi ha­kyn­da» Türk­me­nis­ta­nyň kanunçylygyna esaslanyp, «Ahal we­la­ýa­ty­nyň tä­ze, döw­re­bap eda­ra ediş mer­ke­zi­ne şä­her de­re­je­si­ni ber­mek we oňa at dak­mak ha­kyn­da» Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Mej­li­si­niň Ka­ra­ryna gol çekildi. Ady agzalan bu Ka­ra­ra la­ýyk­lyk­da, Ahal we­la­ýa­ty­nyň tä­ze, döw­re­bap eda­ra ediş mer­ke­zi­ni «Ahal we­la­ýa­ty­nyň Ar­ka­dag şä­he­ri» di­ýip at­lan­dyr­mak ba­ra­da­ky hoş ha­bar ýyl­dy­rym çalt­ly­gyn­da Türkmenistanyň äh­li çäklerine ýaý­ra­dy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 2022-nji ýylyň 21-nji dekabrynda geçirilen göçme mejlisinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň kabul eden Kararyna görä, Ahal welaýatynyň edara ediş merkezini Arkadag şäherine, şeýle-hem Ahal welaýatyň Gökdepe etrabynyň 2370 gektar ýerini täze şäheriň dolandyryş çägine geçirmelidigi, şol etrabyň Kärizek geňeşliginiň Aba Annaýew obasynyň Arkadag şäheriniň çägine goşulmagy bilen bagly wakalar hem göwünlerimizi has-da begendirdi. Göçme mejlisiň dowamynda ýene-de ençeme begendiriji Kararlara gol çekilmegi, taryhda uly yz galdyran şahsyýetlerimiziň ruhuny tirsegine galdyrdy. Ol hem Arkadag şäherinde ýerleşdirilen Halkara atçylyk ýokary okuw mekdebine Aba Annaýewiň, Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebine Berdimuhamet Annaýewiň, lukmançylyk orta hünär okuw mekdebine Saçly Dursunowanyň, Ahal atçylyk sirkine türkmen halkynyň milli gahrymany Göroglynyň, welaýat kitaphanasyna Döwletmämmet Azadynyň, drama teatryna Aman Gulmämmedowyň, ýörite sungat mekdebine Sahy Jepbarowyň, çagalar sungat mekdebine Şükür bagşynyň atlarynyň dakylmagy möhüm we wajypdyr. Taryhda edermenligi, ussatlygy, gaýratlylygy bilen uly yz galdyran şahsyýetlerimiziň atlarynyň täze şäherdäki desgalardyr bilim ojaklaryna dakylmagy şu günki ýaşlarymyzyň milli gahrymanlarymyz hakyndaky taryhy ýatlamalary kalplarynda saklap, olaryň şöhratly ýollaryndan görelde alyp, ýurdumyzyň ösüşine mynasyp goşýan şahsy goşantlaryna mydamalyk nusgasydyr. Täze-täze, döwrebap, ýaşaýyş jaýlarynyň açylmagy ýokary döredijilik we ynsanperwerlik ýörelgeleriniň dabaralanýandygynyň anyk we aýdyň subutnamasy bolup durýar. Şeýlelik-de, täze 2023-nji ýylyň bosagasynda milli gurluşyk we beýleki hünärmenleriniň halal we ak ýürekden, yhlasly zähmeti esasynda gurlup, bina edilen döwrebap, has oňaýly ýaşaýyş toplumynyň hemme desgalarynda milli binagärlik ýörelgeleri bilen, döwrebap, halkara standartlara laýyklykda, ösen tejribesi bilen has-da baýlaşdyryldy. Şonuň üçin şol ýerde 4 gatly, 3 müň 064 maşgalalara niýetlenen, döwrebap, has oňaýly ýaşaýyş jaýlarynyň 62-si açylyp, ulanylyşa berildi.

 

Yhlas Ymamgulyýew,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň

Gurluşyk we senagat  işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň

Geňeşiniň tehniki gözegçisi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.