Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

WATANYŇ GELJEGI ÝAŞLAR

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň  Galkynyşy döwründe öňdebaryjy Jemgyýetçilik guramalarynyň biri bolan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky XIII gurultaýy geçirildi. Bu gurultaýyň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýlip yglan edilen täze 2023 –nji ýylynda geçirilmegi has hem guwandyryjy wakalaryň biri boldy.

Bilşimiz ýaly 2023-nji täze ýylyň başynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi geçirildi. Mejlisde Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek, şunuň bilen baglylykda, iki palataly Milli Geňeşi bir palatadan ybarat bolan Türkmenistanyň Mejlisine öwürmek baradaky wezipeler maslahatlaşyldy. Bu mejlisde döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşyndaky möhüm wezipelere garaldy. Jemgyýetimiziň ähli wekilleriniň, ýaşulylaryň aýratyn-da ýaşlaryň gatnaşmagynda il-ýurt bähbitli meselelere garalmagy has-da guwandyryjy boldy. Maslahatda köp ýyllaryň dowamynda öz,  öňdengörüjiligi pähim-paýhasy bilen döwletimizi täze ýeňişli sepgitlere ýetiren Gahryman Arkadagymyzyň Halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasy –Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi we onuň başlyklygyna Milli Liderimiziň saýlanmagy uly syýasy wakalaryň biri boldy.

Türkmenistanyň Jemagat hojalygy müdirligine degişli bolan Türkmenistanyň Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň agzalarynyň arasynda yhlasly zähmet çekýän ýaşlar barada aýdylanda olar özleriniň gündeki çekýän zähmetleri bilen Watanymyzyň berk binýadyny gurmaga, güýç-kuwwatly bolmagy ugrunda ýurdumyzyň ösüşlerine öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bag- bakja ekmekde, gül şitillerini ösdürip  ýetişdirmekde, olary köçelerimiziň gözelligine gözellik goşup döwrebap usullarda oturdyp, olara hyzmat etmekde öz ussatlyklaryny görkezýärler. Köçelerimiziň arassaçylyk we abadanlaşdyrmak boýunça alyp barylýan işlerinde hem biziň ýaşlarymyz öz halypalaryndan tälim alyp öz hünärlerine ezber çemeleşýärler.

Gahryman Arkadagymyzyň “Döwlet adam üçindir”, Arkadagly Serdarymyzyň “Watan diňe halky bilen Watandyr!” diýen ýörelgeleri esasynda kärdeşler arkalaşyklarynyň ýaş agzalarynyň arasynda halypa- şägirtlik ýoluny ösdürmek we ony durmuşa geçirmek biziň ýaşlarymyzyň asyl ýörelgesi bolup durýar.

Türkmenistanyň Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar“ ýylynda Hormatly Prezidentimiziň ýaşlarymyzyň watansöýüji, Watanymyza, halkymyza, ajaýyp milli däp-dessurlarymyza, ene-ata, ula-kiçä hormat goýýan nesiller bolup, olaryň bilimli, ylymly bolmagy, sport bilen meşgullanmaklary, hünär öwrenmäge höwesli, arassa, halal zähmet çekmäge, ruhubelent ýaşamaga, beden taýdan sagdyn, terbiýeli kämil şahsyýet bolmaklary üçin “Arkadagly Serdaryň dünýä nusgalyk ýörelgesi-bagtyýar ýaşlara görelde” ady bilen  kärdeşler arkalaşygynyň ýaş agzalarynyň arasynda wagyz-nesihat  işlerini yzygiderli alyp barar.

 

Baýsahatowa Gülnara  Tejendurdyýewna, 

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň

Milli merkeziniň  Hyzmat  ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler

arkalaşygynyň Geňeşiniň esasy hünärmeni.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.