Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

“ROWAÇLYK WE ÖSÜŞ, ZÄHMET ÜSTÜNLIKLERINIŇ ÇEŞMESIDIR” ATLY OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň guramagynda  Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň mejlisler zalynda Pudaklaýyn kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşinde hasabynda durýan kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň agzalary bolan kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň, tehniki howpsuzlyk we zähmeti goramak inženerleriniň we hukukçylarynyň, işgärler bölüminiň işgärleriniň gatnaşmagynda “Rowaçlyk we ösüş, zähmet üstünlikleriniň çeşmesidir” atly okuw maslahaty geçirildi.

123

Bu okuw maslahatda Türkmenistanyň Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň başlygy Arzygül Durdyýewa, Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň agzalarynyň durmuş-zähmet hukuklaryny goramak boýunça bölüminiň hukuk gözegçisi Ýunus Muhammedow, Türkmenistanyň Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň tehniki gözegçisi Annamyrat Ýollyýew, Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň başlygy Kümüş Nazarowa, Aşgabat şäher Bejeriş we abadanlaşdyryş müdirliginiň işgärler boýunça baş hünärmeni Altyn Muhammedowa, Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň tehniki howpsuzlyk boýunça baş hünärmeni Atajan Nurmuhammedow çykyş etdiler. Olar öz çykyşlarynda önümçilikde zähmeti goramak baradaky kadalaşdyryjy hukuk namalaryň talaplaryny ýerine ýetirilişi barada belläp geçdiler.

Maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar öz halkyna baky bagtyýarlygy serpaý eden Gahryman Arkadagymyzyň we ony üstünlikli dowam etdirýän Hormatly Prezidentimiziň adyna alkyşly sözlerini aýtdylar.

 

Türkmenistanyň Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň

 kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň tehniki gözegçisi

Annamyrat Ýollyýew.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.