Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

MEKDEP OKUWÇYLARYŇ WELAÝAT BIRINJILIGI GEÇIRILDI

"Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly’’ ýylynda Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda sporty ösdürmek, sport görnüşlerini köpçülikleýin häsiýete eýe bolmagyny gazanmak we halkymyzyň aýratyn hem ýaşlaryň,  okuwçylaryň arasynda sporta bolan söýgini döretmek we berkitmek baradaky aladalaryny durmuşa geçirmek maksady bilen Daşoguz welaýatynyň  orta mekdep okuwçylaryň arasynda ,,Berkarar döwletiň Täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň  nesilleri’’ ady bilen sportuň Tanap çekmek, Woleýbol görnüşi boýunça oglanlaryň hem-de ‘’Sagdyn nesil – bagtyýar durmuş’’ ady bilen Basketbol görnüşi boýunça oglan-gyzlaryň arasynda  welaýat birinjiligi geçirildi. Ony  ,,Türkmenistan’’  Ýaşlar bedenterbiýe-sport  guramasynyň  Daşoguz welaýat bölümi, Daşoguz welaýatynyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirligi, Daşoguz welaýat Baş bilim müdirligi hem-de Türkmenistanyň  Magtymguly  adyndaky Ýaşlar guramasynyň  Daşoguz welaýat  Geňeşi bilelikde  gurnadylar. Bu ýaryşlarymyza welaýatymyzyň Akdepe,  S.Türkmenbaşy, Ruhubelent, Şabat, Görogly, Köneürgenç, Boldumsaz etraplaryndan we Daşoguz şäherinden orta mekdepleriň okuwçy toparlary gatnaşdylar. Şeýlelikde  sportuň Tanap çekmek görnüşi boýunça oglanlaryň ýaryşy Daşoguz şäheriniň  29-njy  orta mekdebinde geçirildi.  Bu ýaryşymyz aýlaw esasynda geçirilip okuwçy toparlar öz aralarynda güýç synanyşyp çekeleşikli gyzykly oýun oýnadylar. Şeýlelikde Köneürgenç etrabyndan gelen  okuwçy türgenlere taý gelen bolmady, olar garşydaş toparlarynyň hemmesini utmak bilen birinji orny eýelediler. Ikinji orny Şabat etrabynyň topary, üçünji orny bolsa Akdepe etrabynyň toparlary eýeledi. Woleýbol boýunça oglanlaryň ýarşy hem Daşoguz şäheriniň 29-njy orta mekdebiniň Woleýbol eýwanynda geçirildi. Bu ýaryşymyzda bolsa iki utulan çykmak şerti bilen geçirildi. Onda bolsa Akdepe etrabynyň türgenleri öz garşydaş toparlaryny utmak bilen birinji orny eýeledi. Ikinji orny S.Türkmenbaşy etrabynyň topary, üçinji orny bolsa Şabat etrabynyň toparlary eýelediler. “Sagdyn nesil – bagtyýar durmuş’’ ady bilen geçirilen Basketbol boýunça oglan-gyzlaryň ýaryşy bolsa Daşoguz şäheriniň 3-nji sport mekdebinde geçirildi. Oýunlar aýlaw esasynda boldy. Şeýlelikde oglanlaryň arasynda birinji orny Daşoguz şäheriniň topary, ikinji orny Akdepe etrabynyň topary, üçinji orny bolsa Boldumsaz etrabynyň toparlary eýeledi. Basketbol boýunça gyzlaryň ýaryşynda hem Daşoguz şäheriniň gyzlary birinjiligi elden bermediler. Ikinji orny Ruhubelent etrabynyň gyzlar topary, üçinji orny bolsa Şabat etrabynyň toparlary eýelediler. Şeýlelikde birinji,ikinji, üçinji orny eýelän toparlar ‘’Türkmenistan’’  Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň Daşoguz welaýat bölüminiň  Hormat  hatlary  bilen sylaglandylar.

 

Maral DÖWLETOWA

Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik

guramalarynyň  işgärleriniň KA-nyň

Daşoguz şäher Geňeşiniň hasapçysy.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.