Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

TÄZE ÝAŞ HÜNÄRMENLER DABARALY GARŞYLANDY

       Täze 2023-2024-nji okuw ýylyna ykjam taýýarlyk görülýän günlerde  welaýatymyzyň  bilim terbiýeçilik ojaklarynda  ýaş hünärmenleriň uly topary işe geldi. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerini tamamlan ýaşlar ýerli bilim edaralarynda dabaraly garşylandy.

        Ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerini üstünlikli tamamlan ýaş hünärmenleriniň 46-sy etrap bilim bölüminiň garamagyna işe iberilip,bu ýerde gyzgyn garşylandy. Şol ýaşlaryň gatnaşmagynda  etrapdaky 19-njy orta mekdebiň mejlisler jaýynda geçen duşuşyk täsirli  we ýatda galyjy boldy.

         Etrap bilim bölümi tarapyndan guralan duşuşykda  çykyş eden bilim işgärlerdir jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri ,ýaş hünärmenlere zähmet ýolunda uly üstünlikleri gazanmak,ýäş nesli watançylyk ruhynda terbiýelemek bilen bagly oňat arzuwlaryny aýtdylar, gymmatly öwüt-ündewlerini berdiler. Duşuşyga gatnaşyjylar bilim  işgärleriniň döwrebap şertlerde zähmet çekmegi ugrunda uly aladalar edýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň adyna alkyş sözlerini aýtdylar.                                                         

 

Ogulnur Baýramowa     

Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler 

arkalaşygynyň   Babadaýhan etrap

Geňeşiniň gaznaçysy.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.