Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

TOÝLAR-TOÝA ULAŞÝAR ULAŞÝAR ARKADAG SERDARLY WATANDA

2023-nji ýylyň sentýabr aýynyň 14-ne Arkadag şäheriniň Jemgyýetçilik guramalarynyň foýesinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Arkadag şäheriniň birleşmesiniň bilelikde gurnamagynda Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygy mynasybetli “Toýlar-toýa ulaşýar ulaşýar Arkadag Serdarly Watanda” atly aýdym-sazly dabaraly maslahat geçirildi. Bu maslahat “Arkadag” teleýaýlymyna ýazgy edildilip bu maslahaty “Arkadag” teleýaýlymynyň  redaktory. Kasymguly Küläýew alyp bardy. Maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň Agrosenagat   işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň utgaşdyrjysy, Geňeşiniň  başlygy Berdimyrat Rozyýew, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň utgaşdyrjysy, Geňeşiniň başlygy Maksat Jumaýew, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň  Magtymguly  adyndaky   Dil,  edebiýat  we  milli  golýazmalar  institutynyň    aspiranty, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň işjeň agzasy Enegül Şallyýewa, Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäheriniň lukmançylyk orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy, kärdeşler arkalaşygynyň guramasynyň başlygy Alparslan Baýramow, Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Arkadag şäheriniň komitetiniň Guramaçylyk we syýasy işler bölüminiň müdiri Mekan Ataýew, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Arkadag şäheriniň birleşmesiniň hukuk gözegçisi Serdar Berenow dagylar gatnaşdylar maslahatyň dowamynda mukaddes Garaşsyzlyk ýyllarynda ýetilen belent sepgitler gazanylan üstünlikler barada täsirli çykyşlar etdiler. Mundan başgada maslahatyň dowamynda Maýa Kuliýewa adyndaky Türkmen Milli  konserwatoriýasynyň uly mugallymlary Aýgül Ýagşyýewa  we  Dürjemal Çaňlyýewa  şeýle-de  Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynyň artisti Gülşirin Annamyradowa dagylaryň gatnaşmagynda aýdym-sazly çykyşlary ýetirmeklerinde erine-ýetirildi. Dogurdanam Her ýylyň tylla güýzüň ilkinji aýynda berkarar döwletimiziň Garaşsyzlyk gününi dabaraly toý-baýram edip belläp geçýär Mukaddes Garaşsyzlygymyz halkymyzyň bagtyýarlygynyň gözbaşydyr. Şu günler beýik Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygyna bagyşlanan dabaralar ýurdumyzyň ähli künjeginde  welaýatlarynda taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Garaşsyzlyk bu Türkmen halkynyň mukaddes baýramlarynyň biridir, ata-babalarymyz, pederlerimiziň taryhynda müňýyllyklaryň dowamynda Garaşsyz bolmak barada arzuw edip gelipdirler, şol merdana pederlerimiziň, ata-babalarymyzyň asyrlar boýy ýüreklerinde ýaşap gelen arzuw-umytlary, erk-islegleri nesil dowamatynda täze ruhda, täze öwüşgünde 1991-nji ýylda hasyl boldy. Türkmenistanyň Garaşsyzlygy türkmen bagtynyň täze belentlige  göterilmesidir. Garaşsyzlyk nury halkyň bagtyýar eşretine uzaýan ak ýoluna baky öçmejek ýalkym saçdy. Garaşsyzlyk ýyllarynda halkymyzyň ykbaly gülledi. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň  Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň tagallalary bilen, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan ýaşamak, bilim almak, döretmek we zähmet çekmek üçin dünýäniň iň amatly döwletleriniň birine öwrülýär. Ýurdumyzda bagtyýarlygyň, agzybirligiň gül açýan
döwründe milli toý­ baýramlarymyz halkymyzyň ruhubelentliginiň, şahandazlygynyň şaýady bolup dabaralanýar. Ýene ýakyn günlerde agzybirlik bilen bellenip geçiljek milli Garaşsyzlyk baýramymyz beýik şahyr MagtymgulyPyragynyň:

Hydyr gezen çölde iller ýaýylsyn,

Ýurt binamyz gaýym bolsun, goýulsyn,

Çille mest nerlermiz barça aýylsyn,

Bir suprada eda bolsun aşymyz — diýen setirlerindäki arzuwlaryň mysaly, häzirki bagty­ýar zamanamyzyň çeper suratlandyrmasy bolup duýandyr. Beýik döwürde ösüşleriň şaýolundan bedew bady bilen öňe barýan berkarar döwletimiziň has-da pajarlap ösmegine öz mynasyp goşandymyzy goşmak biziň üçin belent borçdur. Goý, halkymyzy bagtyýarlyk döwrüne ýetiren hormatly Prezidentimiziň jany sag, beýik işleri rowaç bolsun!

 

Ogulnar Baýramowa

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň

 Arkadag şäheriniň birleşmesiniň Guramaçylyk

we medeni köpçülik işleri bölüminiň esasay hünärmeni.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.