Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

HATLY BUKJALAR HABAR BERÝÄR

Tagtabazar etrabynyň Saryýazy geňeşliginiň çäginde ýerleşýän sport desgasynda TKA-nyň Tagtabazar etrap birleşmesiniň guramagynda şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk toýunyň öňüsyrasynda «Sport — ruhubelentlik» ady bilen sportuň futbol görnüşi boýunça ýaryş geçirildi. Ýeňiji bolanlara etrabyň KA-nyň etrap birleşmesi tarapyndan gymmat bahaly ýadygärlik sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

 

Ýazdurdy ABDYRAH­MANOW, TKA-nyň Tagtabazar etrap birleşmesiniň başlygy.

***

Görogly etrabynyň 2-nji sport mekdebinde Daşoguz welaýatynyň mekdebe çenli çagalar edaralarynyň zenan bilim işgärleriniň arasynda «Sport — bagtyýarlyk» atly sport bäsleşiginiň Daşoguz welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Daşoguz welaýat bölümi, «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň Daşoguz welaýat bölümi, Daşoguz welaýat Baş bilim müdirligi, Daşoguz welaýatynyň Bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň bilelikde yglan eden bäsleşiginiň welaýat tapgyrynda ýeňiji bolanlara guramaçylar tarapyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

 

Şemşat ÇARYÝEWA, TKA-nyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň pudaklaýyn utgaşdyryjysy.

***

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň bilelikde zenanlaryň arasynda yglan eden «Türkmen keşdeçilik sungaty — milli mirasymyz» atly bäsleşiginiň Türkmenbaşy şäher tapgyry üstünlikli geçirildi. Bäsleşige gatnaşyjylara we ýeňiji bolanlara TKA-nyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher birleşmesiniň adyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

 

Şirinnabat SARJAGULOWA, TKA-nyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher birleşmesiniň esasy hünärmeni.

***

Ýol hereketiniň kadalarynyň raýatlarymyz tarapyndan dogry berjaý edilişine gözegçilik etmek Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň paýyna düşýär. Ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek meselesinde Türkmenistanyň saglygy goraýyş edaralarynyň hem-de beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen bilelikde degişli wagyznesihat işleriniň güýçlendirilen tertipde alnyp barylmagy özüniň oňyn netijesini berýär.

 

Oguljan ATAJYKOWA, TKA-nyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni.

***

Daşoguz welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda «Gahryman Arkadagymyzyň döwletlilik taglymaty we Arkadagly Serdarymyzyň ýoly bilen öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan» ady bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, il sylagly ýaşulular, eneler, welaýatyň edara-kärhanalarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, bilim, medeniýet, sport ulgamynyň işgärleri we talyp ýaşlar gatnaşdylar.

 

Gülnara ÝULDAŞEWA, «Daşoguztelekom» elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramasynyň başlygy.

***

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurt möçberinde we halkara derejesinde amala aşyrylýan umumadamzat bähbitli beýik işlere nazar aýlanyňda, buýsanjyň, guwanjyň has-da artýar. Ýurdumyzyň ösüşi, ýetilen we ýetilýän belent sepgitler, gazanylýan ajaýyp üstünlikler, täze taryhymyzyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylýan şanly wakalar ata Watanymyzyň rowaçlygy hem-de halkymyzyň abadançylygydyr. Agzybir halkymyz Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň daşynda mäkäm jebisleşip, bagtyýarlyk döwrüniň hözirini görüp ýaşaýar. Munuň özi mähriban Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesiniň dabaralanýandygynyň güwäsidir.

 

Gurbanmämmet AMANOW, TKA-nyň Magtymguly etrap birleşmesiniň başlygy.

"Türkmenistan Sport" Halkara zhurnalynyň elektron goşundysy.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.