Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Habarlar

MALDARLARYŇ GOŞANDY

Ata-babalarymyz “Malym — janym» diýip ýöne ýere aýtmandyrlar. Etrabymyzyň maldarlary hem şeýle ýörelgeden ugur alyp, hormatly Prezidentimiziň berýän çäksiz kömek-goldawlaryndan ruhlanyp, gaýratly zähmet çekýärler.

TÄSIRLI ÇÄRE

Daşoguzenergogözegçilik» kärhanasynda kärhananyň işgärleriniň gatnaşmagynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

RUHY GYMMATLYKLARYMYZY WAGYZ EDÝÄN BÄSLEŞIK

Hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň döwletlilik ýörelgeleri baradaky çuňňur pelsepewi pikirleriniň önümi bolan «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby şöhratly taryhymyzy, medeni mirasymyzy, ata-babalarymyzyň däp-dessurlaryny, maşgala mukaddesligini wagyz etmekde

JEMGYÝETI ÖSDÜRMEKDE, MAŞGALANY BERKITMEKDE ULY GÜÝÇ

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mukaddes öý-ojaklarymyzyň eýeleri bolan zenanlara çäksiz hormat-sarpa goýulýar. Döwlet Baştutanymyzyň özleri hakynda edýän aladalaryna bagtyýar zenanlar tutanýerli zähmetleri bilen jogap berýärler.

HALKYMYZYŇ ASYLLY DÄPLERINIŇ BEÝANY

Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygynyň taryhy wakalaryna beslenen «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň halkymyza peşgeş beren «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň çap edilmegi

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 16-njy dekabrynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda beren tabşyryklarynyň durmuşa geçirilmegine özleriniň mynasyp goşantlaryny goşmak

ÝÜREKDEN ÇYKÝAN ALKYŞLAR

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylmagy her bir türkmenistanlynyň buýsanjyny artdyryp, täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrdy.

TÜRKMENIŇ DÖWLETLILIK ÝÖRELGESI

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda «Parahatçylyk we ynanyşmak türkmeniň döwletlilik ýörelgesidir» diýen at bilen maslahat geçirildi.

IŞJEŇLIGE EÝE BOLÝAR

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Sarahs etrap birleşmesiniň düzümine girýän ilkinji guramalarda hasabat-saýlaw ýygnaklary giň gerime eýe bolýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.