Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Habarlar

SYRLY GEP — PALAWLY GAZAN

Ependi gije-gündiz işleýär ekeni, ýöne gazanany iýjegine ýetenok ekeni. Ol gyşyň sowuk günlerem barly adamlaryň odunlaryny döwüp berip, çagalaryna çörek gazanar ekeni.

ÝYGYMÇYLARYŇ BÄSLEŞIGI

Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylynda pagtaçy kärendeçiler hem-de mülkdarlar gowaça meýdanlarynda ýylýüzi joşgunly işläp, “ak altynyň” bereketli hasylyny ýetişdirdiler. Olar ekinzarlykdaky hasyly çalt depginde, öz wagtynda ýygmaga-da agzybirlikli girişdiler.

GYMMATLY HAZYNA BAGYŞLANDY

Golaýda welaýat kitaphanasynda welaýat medeniýet müdirliginiň we TKA-nyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramagynda, kitaphana işgärleriniň gatnaşmagynda hormatly Prezidentimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

PÄHIM-PAÝHASA ÝUGRULAN DURMUŞ KITABY

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylymyzyň şanly wakalarynyň ýene biri — mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk toýunyň öňüsyrasynda Gahryman Arkadagymyzyň paýhas ummanyndan syzylan täze «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň çapdan çykmagy halkymyzyň ruhy dünýäsini has-da

ZÄHMETI GORAMAK — ÖNÜMÇILIGIŇ HOWPSUZLYGYNYŇ GÜWÄSI

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzy ösdürmek babatdaky döwlet ähmiýetli maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine goşýan goşantlaryny göz

EKOLOGIÝA HOWPSUZLYGY

Golaýda, Türkmenistanyň Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň işjeň agzalarynyň gatnaşmagynda Köpetdag döwlet tebigy goraghanasynyň jansyz muzeýinde “Aşgabat” teleýaýlymy tarapyndan “Ekologiýa we daşky gurşawy goramak - sagdyn durmuşyň gözba

BAGTA UZAÝAN AK ÝOLLAR

Ro­waç­lyk­la­ra bes­len­ýän bag­ty­ýar za­ma­na­myzda hor­mat­ly Prezidentimiziň baş­tu­tan­ly­gyn­da ýurdu­my­zyň ulag ul­ga­my­nyň mad­dy-en­jam­la­ýyn binýa­dy bar­ha pug­ta­lan­dy­ryl­ýar, ata Wa­ta­ny­myz­dan dün­ýä uza­ýan ýol­la­ryň ýal­ky­my ja­ha­n

BÄSLEŞIGIŇ ÝEŇIJILERI YGLAN EDILDI

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň daý­han­la­ra ed­ýän gol­daw-he­ma­ýa­ty ne­ti­je­sin­de ýurdu­my­zyň go­wa­ça meý­dan­la­ryn­da ýe­tişdi­ri­len bol ha­sy­ly soň­ky ha­na­sy­na çen­li ýyg­nap al­mak, eziz Wa­ta­ny­my­zyň he­mişe­lik Bi­ta­rap­ly­gy­nyň şan­ly 25 ýyl­ly­

ÝEŇIJILER YGLAN EDILDI

AHAL. Ýurdumyzyň kitaphanalarynyň arasynda yglan edilen «Arkadagyň paýhasyndan hoşniýetli, dostlukly gatnaşyklaryň dabaralanmagy» atly hünär bäsleşiginiň welaýat tapgyrynyň jemi jemlendi.

AŞGABADYŇ AK ÝOLLARY NURANA

Ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan ähli özgertmeleriň üstünlige beslenýändiginiň nusgalyk mysaly ak mermerli paýtagtymyzyň keşbinde we durmuşynda jemlenýär. Aşgabat bu gün täze gurluşyklarynyň gerimi hem-de ajaýyplygy bilen haýran galdyrýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.