Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Habarlar

ARKADAGYŇ SAÝASYNDA BAGTYÝARDYR ILIMIZ

«Bag­ty­ýar ile toý­lar goşa-go­şa­dan gel­ýär» diý­li­şi ýa­ly, aras­sa as­ma­nyň astyn­da, pa­ra­hat, asu­da Zemi­niň üs­tün­de, mäh­ri­ban Ar­kadagy­my­zyň sa­ýa­syn­da be­ýik ösüş­ler bi­len öňe barýan eziz Wa­ta­ny­my­zyň bagty­ýar gu­ja­gyn­da bel­le­n

UNAŞ — DATLY TAGAM

Her ge­zek unaş ha­kyn­da gür­rüň açyl­sa, ejem ja­nyň aş ke­si­şi göz öňüm­de jan­lan­ýar. Ejem en­di­gan ýa­ýy­lan ha­my­ra un se­pe­läp ok­lawyň da­şy­na hol­puk ýag­daý­da orap, soň­ra ok­la­wy ha­my­ryň için­den usullyk bi­len sog­rup alar­dy.

SAHAWATLY GARAGUM

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen medenitaryhy ýadygärlikler, ata-babalarymyzyň ömür süren gadymy mesgen-mekanlary gaýtadan öwrenilýär. Üňüz aňyrsyndaky Garagum şeýle ýerleriň biridir.

BEÝIK IŞLERIŇ AÝY

Ministrler Kabinetiniň 19-njy iýunda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde ulag-kommunikasiýa ulgamynyň kärhanalarynyň düzümini kämilleşdirmek, nebitgaz toplumyny döwrebaplaşdyrmak, Bäherdende hem-de Lebap welaýatynda sement zawodlarynyň ikinji tapgyryny gu

MUZEÝE SYÝAHAT

“Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny” ýy­ly my­na­sy­bet­li we­la­ýat mer­ke­zin­dä­ki Milli «Ak bug­daý» mu­ze­ýi­ne sy­ýa­hat gu­ral­dy.

RUHUBELENTLIK EÇILÝÄN PURSATLAR

Ka­ka et­ra­by­nyň Hy­waa­bat jülge­sin­de ýer­leş­ýän «Ýa­şyl ýaý­la» ça­ga­lar dynç alyş-sa­gal­dyş merke­zin­de bag­ty­ýar nes­liň şa­dy­ýan gül­ki ses­le­ri has buý­sanç­ly ýaňlan­ýar.

BEÝIK IŞLERIŇ AÝY

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen 2020-nji ýylyň iýun aýy hem iri jemgyýetçilik-syýasy wakalara, durmuş-ykdysady ösüşde uly üstünliklere baý boldy.

WELAÝATLARDAN HABARLAR

Çagalaryň tomusky dynç alyş möwsüminde Köneürgenç etrabyndaky orta mekdepleriň ýanyndaky dynç alyş ýerleri gapylaryny giňden açdy. Şu günler çagalar ol ýerde wagtlaryny şadyýan, gyzykly geçirýärler.

SAGLYK — BAÝLYK

Ösüp gelýän neslimiziň döwrebap ylym, bilim almagy bilen birlikde, olaryň dynç alyş wagtlaryny hem göwnejaý, peýdaly geçirmekligi üçin ähli tagallalar edilýär. Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezleri hereket edýär.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.