Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Habarlar

EBEDI ROWAÇLYGYŇ BINÝADY

Bu meýilleriň durmuşda amal edilmegini nazarlaýan «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy», «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» olaryň toplumlaýyn ýe

YHLASLY ZÄHMETIŇ MIWESI

Iňlis dilindäki sesleriň aýdylyş hem-de eşidiliş tarapyny öwretmek çagalar baglaryndan başlanýar we şol dili okatmagyň ilkinji tapgyryndan dowam etdirilýär.

ZEHINLILER SAÝLANYLDY

Türkmenistanyň Prezidentiniň edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň we zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” bäsleşiginiň çäklerinde zehinli mekdep okuwçylarynyň arasynda yglan edilen “Garaşsyzlygy

MASLAHAT GEÇIRILDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her bir güni ynsanlara ajaýyp bagt paýyny peşgeş berip, ýatdan çykmajak şanly wakalara, toýdur baýramlara beslenýär.

BAGTYÝAR DÖWRI ALKYŞLAP

Türkmen halky enäni Käbä deňeýär. Ak saçly enelerimiziň berýän  öwüt-ündewleri bize durmuşda  dogry ýoly salgy berýär. Şeýle hem  haýyrly işiň başyny başlanyňda enäniň ak patasyny almak halkymyzyň  ajaýyp adatlarynyň biridir. 

AGZYBIRLIGE HEM MILLI ÝÖRELGELERE YGRARLYLYGYŇ BEÝANY

Hormatly Prezidentimiziň welaýatymyza iş saparynyň jemlerine bagyşlanyp, geçen hepdäniň şenbe güni welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda hoşallyk maslahaty geçirildi.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Tejen şäherindäki S.Demirel adyndaky Pagta egirme fabriginde TMÝG-niň şäher Geňeşiniň, TDP-niň şäher komitetiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň şäher birleşmesiniň bilelikde guramagynda maslahat geçirildi.

MILLI MIRASA SARPA

Tejen etrabynyň Pagta arassalaýjy kärhanasynda zähmet çekýän işçi-hünärmenleriň gatnaşmagynda maslahat geçirildi.

WAGYZ-NESIHAT EDILDI

Ýakynda Babadaýhan etrabynyň Medeniýet öýünde etrap häkimliginiň, etrap bilim bölüminiň, etrap hassahanasynyň, etrabyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň bilelikde guramagynda «Sagdyn nesil — sagdyn jemgyýet» ady bilen wagyz-nesihat maslahat

TÄSIRLI GEÇEN DUŞUŞYK

Ýakynda Tejen etrabynyň Altyn asyr Geňeşliginde «Sagdyn nesil — jemgyýetiň bezegi» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.