Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatyny, Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň ýeten belent sepgitlerini, ata-babalarymyzdan miras galan medeni gymmatlyklarymyzy, sagdy

Bagtly bolmagyň şerti

Bagtly bolmak üçin elleriňi iş bilen, kalbyňy söýgi bilen, aňyňy maksat bilen, huşuňy peýdaly bilimler bilen, geljegiňi umyt bilen doldur!

Mydama Hudaýdan gorkup gezen adam bagtly bolar! Ýüregini bete düwen bela ýolugar.

***

Biriniň ganyna (nähakdan) galan adam gabyra girýänçä gaçgak bolar, ony goldan tapylmaz.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň häzirki ajaýyp günlerinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň ýylyň-ýylyna yglan edýän «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň deslapky tapgyrlary dowam edýär.

Welaýat kitaphanasynda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň guramagynda hormatly Prezidentimiziň jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde goýan belent wezipelerini ýerine ýetirmeklige bagyşlanan maslahat geçirildi.

Mukaddeslikleriň naýbaşysy, gözlerimiziň röwşeni eziz Watanymyzyň abraý- -mertebesi arşa galýar.

Döwlet başyna geçen gününden «Ilkinji nobatda meniň ähli aladam halkym bolar» diýip, halkymyzyň parahat we bagtyýar durmuşyny ähli zatdan ileri tutan Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ata-baba arzuwlanan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe garşy al

Ýakynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Watan goragçylarynyň güni mynasybetli, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň bilelikde guramagynda «Watan goragy mukaddesdir» atl

Ýakynda Ak bugdaý etrabynyň Täze durmuş oba geňeşliginde «Saglygym—baş baýlygym» ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Şu ýylyň 11-nji fewralynda ýurdumyzda geçiriljek Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisiniň ähmiýetini ilata düşündirmek maksady bilen, häzirki günlerde welaýatymyzyň ähli ýerlerinde wagyz-nesihat duşuşyklary geçirilýär.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.