Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň we Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň baştutatnlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe adam hakyndaky alada döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň asylly başlangyçlary esasynda, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň baştutatnlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni beýik ösüşlere hem-de şanly senelere beslenýär.

Garaşsyzlyk bu Türkmen halkynyň mukaddes baýramlarynyň biridir, ata-babalarymyz, pederlerimiziň taryhynda müňýyllyklaryň dowamynda Garaşsyz bolmak barada arzuw edip gelipdirler, şol merdana pederlerimiziň, ata-babalarymyzyň asyralarboýy ýüreklerinde ýaşap gelen arzuw-um

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garasyz we hemişelik Bitarap Türkmenistanda gazanylan esasy üstünligimiz hökmünde taryhymyza altyn harplar bilen ýazyldy.

Demokratik, hukuk we dünýewi, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda ýaşlaryň syýasy-jemgyýetçilik işjeňliginiň artmagyna, olaryň döwlet durmuşyndaky ornunyň pugtalanmagyna möhüm ähmiýet berilýär.

Magtymgulynyň edebi däpleri biziň şahyrlarymyz we ýazyjylarymyz üçin döredijilik mekdebidir.

A. KEKILOW.

***

Hormatly Prezidentimiziň ählumumy abadançylygyň we gülläp ösüşiň bähbidine giň halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen öňdengörüjilikli, täzeçillik syýasaty türkmen döwletiniň dünýädäki abraýyny barha artdyrýar.

Maş­ga­la­da her kim öz ýe­rin­de du­rup, per­zent­le­ri­ne eýe çy­kyp, ola­ryň aň­dü­şün­je­le­ri­ni hal­ka, il­gü­ne, Wa­ta­na, ah­lak gymmat­lyk­la­ry­na bo­lan mä­hir­mu­hab­be­te ýug­rup, ke­ma­la ge­ti­rip bil­se, mil­let da­rag­ty­nyň kö­kü­niň has­da çuň­luk­la­

Banama kanaly hem-de şlýapasy barada

Ýok, men Hemra

Hemra Marynyň bazaryny bazarlap, öýüne gaýtmak üçin Baýramala gidýän ýeňil maşynlaryň ýanyna barýar. Şo barmana oglanlaryň biri Hemradan «Baýramalymy?» diýip soraýar. Hemra-da ýaňky oglana:

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.