Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesi tarapyndan etrabyň pagtaçylarynyň arasynda höweslendiriş çäreleri möwsümiň ilkinji günlerinden bäri yzygiderli guralyp gelinýär. Ongünlük zähmet bäsleşiklerini bu babatda aýratyn agzamak bolar.

Golaýda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň edara binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň gurnamagynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň oba hojalygyny düýpli ösdürmekde ýet

Güýz we gyş pasyllarynda howanyň sowamagy, ygally, aýazly günleriň agdyklyk etmegi zerarly il atarasynda sowuklama keseliniň dürli görnüşiniň ýüze çykmak ähtimallygy artýar.

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň XIII jiltiniň neşir edilmegi saglygy goraýyş işgärleriniň hünär baýramyna, tutuş halkymyza özboluşly sowgat boldy.

Sagdyn durmuş ýörelgesine berk eýerýän hormatly Prezidentimiz türkmen ýaşlaryna we ähli watandaşlarymyza nusga görkezip, sportuň dürli görnüşleri boýunça meşgullanýar.

Saglyk bilen ýaşalan günleriň höziri bir başga. Saglygyň gadyryny bilýän halkymyz elmydama sagdyn durmuş ýörelgelerine berk eýerip gelýär.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda adamyň saglygyny goramaga we keselleriň öňüni almaga, halkymyza edilýän saglygy goraýyş hyzmatynyň hilini ýokarlandyrmaga gönükdirilen çäreler giň gerime eýe bolýar.

Babadaýhan etrabyndaky 19-njy orta mekdebiň mejlisler jaýynda hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.