Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň kiçi mejlisler zalynda zenan işgärleriniň gatnaşmaklarynda dabaraly maslahat geçirildi.

Kitaplar   geçmiş bilen geljegiň hem-de  halklaryň  we  ýürekleriň  arasyndaky  baglanşygy  üzmän  saklap  duran  bahasyz  miras  hasaplanylýar. Her  bir  okalan  kitap  bizi  bir  basgançak  ýokary  galdyrýar.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkakaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň uly mejlisler zalynda “Daşoguz habarlary” welaýat gazeti bilen bilelikde guralmagynda 8-nji mart Halkara zenanlar güni mynasybetli “Zenanlar-berkarar Watanyň mertebe tugy” atly dabaraly aýdym-sazly

    Gündogar edebiýatynyň özüniň ajaýyp döredijilik  bilen öçmejek yz galdyran beýik akyldarlaryň biri hem Magtymguly Pyragydyr. Beýik şahyryň şygyrýet dünýäsinde  türkmen halkynyň durmuşy öz aýdyň beýanyny tapýar.

Hormatly Prezidentimiziň ynamly baştutanlygynda şanly wakalary bilen dünýä ýaň salýan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri milli medeniýetimiziň we mirasymyzyň galkynýan zamanasy hökmünde taryha girýär.

Robototehnika – bu bilim üçin ählumumy guraldyr. Çagalara robot enjamlaryny ulanmagy öwretmek şol bir wagtyň özünde oýnamak we tehniki döredijilik bilen öwrenmegi aňladýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde türkmen ýaşlary dünýä çykýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň zähmet adamlary hakyndaky üns-aladasyndan ugur alyp, ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda zähmet çekýän raýatlaryň döwrüň ösen talaplaryna laýyklykda durmuş-ykdysady şertlerini mundan beýlä

Hormatly Prezidentimiziň “Ýaşlar – Watanyň daýanjy” atly döwrümiziň hakykatyna esaslanýan ajaýyp kitaby nesillerimiziň Watançylyk terbiýesi jähtinden-de möhüm ähmiýete eýedir.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.