Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Halkyň Arkadagly zamanasy ýylyny zähmet ýeňişleri bilen şöhratlandyran türkmen halky, täze — 2023-nji ýyla gadam basdy.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda eziz Diýarymyzda asyrlara barabar işler amala aşyrylýar.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň 2022-nji ýylyň 18-nji noýabryndaky “Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynda hasabat ýygnaklaryny, konferensiýalaryny geçirmek hakyndaky” Geňeşiň karary esasynda, şu gün Türkmenistanyň Awi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň  Galkynyşy döwründe öňdebaryjy Jemgyýetçilik guramalarynyň biri bolan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky XIII gurultaýy geçirildi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe toý baýramçylyklarymyzyň, şanly senelerimiz goşa-goşadan gelýär. Hemmämize mälim bolşy ýaly 27-nji ýanwarda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi.

Türkmenistanyň Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň guramagynda  Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň mejlisler zalynda Pudaklaýyn kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşinde hasabynda durýan kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalar

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän 45-nji orta mekdebinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesi hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Ahal welaýat Geňeşi bilen bilelikde wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

     Ýaş nesiller olaryň sazlaşykly ösüşi we saglygy, mynasyp bilim-terbiýe almaklary, saýlap alan hünärine eýe bolmaklary , ylym we döredijilik, bedenterbiýe, sport bilen meşgullanmaklary üçin zerur şertleriň döredilmegi baradaky alada Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň

Sarahs etrabyndaky 13-nji orta mekdepde mekdep okuwçylarynyň arasynda yglan edilen «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly taslama bäsleşiginiň etrap tapgyry geçirildi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki maslahatyndan gelip çykýan wezipeleri ilata düşündirmek maksady bilen Bäherden etrabyndaky ýüplük we dokma fabriklerinde wagyz-nesihat maslahatlary geçirildi.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.