Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

18-nji maý – Türkmenistanyň Konistitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagy güni mynasybetli Daşoguz şäherimizdäki Baş baýdak meýdançasynda welaýat derejesinde baýramçylyk çäresi geçirildi.

Taryhy nukdaýnazardan gysga wagtyň içinde Türkmenistan özüniň döwlet gurluşynda, konstitusion ösüşinde asyrlara barabar ýoly geçdi. 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda Esasy Kanunymyzyň kabul edilmegi halkymyzyň ykbalynda täze sahypa açan taryhy wakadyr.

Balhy, hasak, gatlama...

Ajap eýýamymyzyň beýleki ýyllarynda bolşy ýaly, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzda-da “Döwlet adam üçindir!” diýen taglymatdan ugur alnyp, uly işler bitirilýär. Bu tagallalar zähmet adamlary hakdaky aladanam öz içine alýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň ykdysady syýasaty netijesinde milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda öňegidişlikler gazanylýar.

Dünýä syýasatynda ýörgünli ulanylýan «Diwar däl-de, köpri gur!», «Uruş däl, sungat döret!» diýen jümleler bu gün parahatçylygyň Ýer ýüzüniň ähli künjeginde-de bibaha gymmatlyga öwrülendigini tassyklaýar.

2023-nji ýylyň maýynyň 3-5-i aralygynda Halkara zähmet guramasynyň gurnamagynda Azerbaýjan respublikasynyň Baku şäherinde “Gündogar Ýewropada we Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi hem-de adalatly geçişi üpjün etmek babatda kärdeşler arkalaşyklarynyň hereketleri” atly üç

Meşhur şahsyýetler hakynda

Paýhaslylyk

 

Nesil terbiýesi babatda dana ata-babalarymyzyň asyrlar aşyp gelen ýol-ýörelgesi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe täze many-mazmun bilen baýlaşyp, üstünlikli dowam etdirilýär.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.