Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň «Watan diňe halky bilen Watandyr!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň«Watan diňe halky bilen Watandyr!

“Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda Lebap welaýat saglygy goraýyş müdirligi bilen Saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň Türkmenabat şäher Geňeşiniň gurnamagynda Bütindünýä Saglyk gü

Gahryman  Arkadagymyz özüniň ajaýyp eserlerinde ahlaklylyk , ahlak terbiýesi, ynsaplylyk , adamkärçilik  baradaky pikirleri öňe sürýär.  Bu pikirler beýan edilende aýdylanlaryň has ýerine düşmegi üçin Magtymguly Pyragynyň döredijiligine  ýüzlenýär.

Milli Liderimiz öz eserlerinde beýik akyldaryň döredijiliginiň adamzat üçin taýsyz gymmatlydygyny baradaky hakykaty açdy.  Türkmen halkynyň we adamzadyň ruhy dünýäsini baýlaşdyrmakda Magtymguly Pyragy bahasyna ýetip bolmajak işleri ýerine ýetiripdir.  Bu gün adamzadyň ö

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata-babalarymyzyň ýaş nesli milli ruhda, sagdyn bedenli, ösen aň-düşünjeli nesiller edip terbiýelemek, olary dogry ýola gönükdirmek babatda nusgalyk ýol-ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär.Türkmen halkynyň gadymdan

Kitap adamyň döreden täsin we beýik gudratydyr. Onda adam ahlagyny terbiýeleýji, dünýägaraýşyny, gözýetimini giňeldiji, zehinini ýiteldiji güýç bar. Kitap döwürleriň aýnasy, ynsanyň özünden soňky nesillere goýup gidýän bahasyna ýetip bolmajak gymmatly mirasydyr.

Terbiýeli perzendi ösdürip ýetişdirip, il hataryna goşmak örän uly jogapkärçilik talap edýär. Adamzat taryhynyň ähli döwürlerinde nesil terbiýesi her bir maşgalanyň , milletiň , döwletiň öňündäki baş wezipe , esasy  alada hasaplanypdyr.

       Bedenterbiýe we sport jemgyýetiň sagdynlygyny üpjün edýän gymmatlykdyr. Ýurdumyzda sport ulgamyny ösdürmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.

Bäherden etrabynyň bedenterbiýe we sport bölüminiň guramagynda “Bütindünýä saglyk güni”  mynasybetli sport mekdebinde tälimçileriň we türgenleriň gatnaşmagynda  wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.