Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

Ylmy işlerini dowam etdirmegi üçin Abu Reýhan Biruna Yrakda ähli şertleri we mümkinçilikleri döredýärler. Biruny birnäçe ýyl işlese-de, ol ýerde mekan tutmak islemeýär. Ondan şeýle sylag-hormaty taşlap näme üçin gidýändigini sorapdyrlar. Alym şonda: “Bu ýeriniň ajaýyplygyna sözüm ýok.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri şahyryň arzuwlan zamanasydyr.

Mübärek Oraza aýynyň sahawatly günlerinde Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň döredilenine üç ýyl dolmagy mynasybetli ähli ynsany haýra, sahawata, rehimdarlyga çagyrýan asylly işleriň dabaralanmasyna öwrüldi hem-de göwünle

        Golaýda Daşoguz şägerindäki 10 müň orunlyk sport toplumynda Bütündünýä saglyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Daşoguz welaýat bölüminiň hem-de Daşoguz welaýatynyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň bilelikde guramagynda  welaýa

Ýakynda Daşoguz  Jemagat abatlaýyş gurluşyk  trestinde  zähmet köpçüliginiň    KA-nyň ilkinji      guramasynyň      agzalarynyň   gatnaşmagynda  “Zähmeti goramak – sagdyn we hopsuz iş şertleriniň girewidir”  atly  maslahat geçirildi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, Baky Bitarap ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň nusgalyk göreldesine eýerip, Peder ýoluny üstünlikli dowam etdirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly syýasaty netijesinde “Saglyk” döwlet maksatnamasynd

           Özümiz bir ýerde durup, ýaşaýşymyzyň has gowulaşmagyny isleýän bolsak, onda durmuşy gözelleşdirmek üçin hiç zat etmeýändigimiz bolýar.

   Gojaman Köpetdagy etekläp oturan Arkadag şäheri  gözelligi bilen daş-töweregine nur saçýär.

Tebigaty goramak hakynda” Türkmenistanyň Kanuny kabul edilip, ol resmi taýdan çap edilen gününden herekete girizildi.

     Adamzat taryhy milletleriň arasyndan seçip-saýlap tanymal filosoflaryň, alymlaryň, şahyrlaryň, ýazyjylaryň, nakgaşlaryň, heýkeltaraşlaryň we kompozitorlaryň ençemesini orta çykarypdyr.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.