Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

Türkmen milli aýdym-saz sungatynda öz döwründe Ahalda bagşyçylyk ýoluny mynasyp dowam etdiren görnükli wekilleriň biri-de Sahy Jepbarowdyr. Sahy aganyň şirwan perdä galyp, ýerine ýetirýän aýdymlary köpleriň göwnüni awlaýar.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi tarapyndan edara-kärhanalarda okuw maslahatlaryna giň gerim berildi.

Şu gün 2023-nji “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň ýanwar aýynyň 21-ine paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki geçirilen mejlisine bagyşlanyp, Tür

      Demokratik, hukuk we dünýewi,Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda milli kanunçylygy döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň häzirki ýagdaýlaryna, halkara hukugyň kadalaryna we ýörelgelerine laýyklykda kämilleşdirmek ugrunda ägirt uly işler amala aşyrylýar.

Täze döwür – Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri ynamly gadamlar bilen barha ýol alýar. Halkymyz öz saýlan Baştutanynyň – Arkadagly Serdarynyň daşyna jemlenip, jebisleşip, Gahryman Arkadagymyzyň berkarar eden döwletlilik ýoly bilen öňe barýar.

2023-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda, anna güni Türkmenistanyň  Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Gurluşyk we senagat  işgärleriniň  kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen   Türkmenis

2023-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda, anna güni  Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi b

Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda sanly ulgamy, täze innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar.

Halkymyzyñ gözbaşyny gadymdan alyp gaýdýan baý medeni mirasy, milli däp-dessurlary bar. Bu gymmatlyklar nesilden-nesle geçirilip, has-da kämilleşdirilipdir. Şolaryñ biri hem maşgala gymmatlygydyr.

Golaýda Türkmenistanyň Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen Aşgabat şäherindäki Agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda orta hünär okuw mekdebiniň kärdeşler arkalaşygynyň işjeň agzalarynyň gatnaşmaklarynda Türkmenistanyň Jem

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.