Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

       Arkadagly Serdarymyzyň döwlet Baştutany wezipesine girişen ilkinji günlerinde Mukaddes Remezan aýynyň mübärek Gadyr gijesiniň hormatyna, Türkmenistanyň sebitlerinde 4 sany täze metjit açyldy.

      Adamyň baş baýlygy hasaplanylýan saglyga bagyşlanyp, bütin dünýäde uly çäreler, baýramçylyklar geçirilýär. 1950-nji ýyldan bäri her ýylyň 7-nji aprelinde Bütindünýä saglyk güni bellenilýär.

Haýsysy has möhüm?

Bir sapar Saglyk bilen Bagt kimiň has möhümdigi hakynda jedelleşipdirler.

— Men has möhüm — diýip, ilki Bagt seslenipdir.

Etrabymyzyň «Gülüstan» daýhan birleşiginde etrap häkimliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Saýat etrap bölüminiň, etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de etrap medeniýet bölüminiň bilelikde guramaklarynda eli çeper gelin-gyzlaryň gatnaşmaklarynda üme çäresi

Etrabymyzda ilaty, ilkinji nobatda bolsa, ýaşlary, sporta we köpçülikleýin bedenterbiýe hereketine çekmäge uly üns berilýär. Şu maksat bilen dürli sport çäreleri giňden ýaýbaňlandyrylýar.

«Ne bolsa bilgeý sen ilat hyýaly,

Dertliler alnynda men lukman bolsam».

Magtymguly Pyragy.

 

Kerki etrabynyň “Garagumsakagurluşyk” önümçilik dolanşygynda  «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly mynasybetli “Sagdyn ýaşaýşyň gözbaşynda” atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Halkymyz dünýä siwilizasiýasynyň taryhynda uly yz galdyrypdyr. Ata-babalarymyz ýaşaýyş-durmuş şertlerine görä, milli ýörelgeleri, däp-dessurlary, edim-gylymlary bilen birlikde dürli oýunlary-da döredip, soňky nesillere miras goýupdyrlar.

Eziz Diýarymyzda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesi - Türkmen bedewiniň milli baýramy diýlip bellenilmegi, pederlerimiziň asyrlar boýy ezizlän, toýlarymyzyň bezegine öwrülen meşhur ahalteke bedewlerimiziň ýurdumyzda sarpasynyň belentden tutulýandygynyň subutnamasyd

 

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.