Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

    -Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň her bir güni ýatdan çykmajak şatlykly wakalara beslenýär.

Jogapkärli meseleleriň çözgüdi

 

Towşan we aýda ýaşaýan garry

 

Ýetmiş ýaşan adam ömrüniň şonça ýylynyň 23-sini ukuda, 13-sini gürleşip, 6-syny naharlanyp geçirýär.

***

Adam her günde ortaça 20 müň, ýylda 7 million ädim ädýär.

Bir gün Hemra el bilen köp pagta ýygmakda ýaryşa goşulypdyr. Ýeňijilere köýnek sylag berjekdiklerini aýdypdyrlar. Hepdäniň ahyrynda ýaryşyň jemi jemlenipdir. Ýaryşda üstün çykanlaryň arasynda Hemranyň hem ady bar eken. Sylag paýlaýjy Hemrany gepletjek bolup:

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň eşretine guwanýan halkymyz Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny şatlyk-şowhun, ýokary ruhubelentlik bilen garşylady.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň gaz senagaty ösüşli menziller bilen ynamly öňe barýar. Soňky ýyllarda halk hojalygynyň bu iri pudagy depginli ösýän pudaklaryň birine öwrülip, tebigy gazyň akymy ýylsaýyn artdyrylýar.

Ýagşy niýet bilen gadam basan ýylymyzyň ýaşlaryň durmuşy bilen baglanyşykly ajaýyp şygara beslenmegi ähli halkymyzda hoşallyk duýgusyny döretdi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli mirasymyzy öwrenmäge aýratyn üns berilýär. Men birnäçe ýyllardan bäri mekdepde zähmet dersinden sapak berýärin.

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda bellenilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli döwlet edaralarynyň işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşiniň guramagynda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň uly mejlisler zalynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň gatn

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.