Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

Balkan welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher Geňeşiniň gurnamagynda “Ýaşlarymyza döwrümize mynasyp bilim terbiýe bermekde mugallymlaryň orny” atly mugallymlaryň arasynda

       Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Watanymyzyň ähli künjeklerinde belent maksatlara ýetmäge ruhlanan ýaş oglan-gyzlaryň on müňlerçesiniň durmuşyndaky ýatdan çykmajak waka – okuw ýylynyň tamamlanmagyna ba

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygyndaky Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe paý­tag­ty­myz bolan Aş­ga­bat şäherinde ­ýer­leşýän Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň işjeň ag­za­lygynda duran «Ýo­la­şan» hu­

Türkmenistanyň Söwda, dokma senagaty we telekeçilik ulgamlaryna gözegçilik edýän wise-premýeriň çykyşynda 2023-nji ýylyň degişli döwürlerinde alnyp barlan işleriň netijeleri barada habar berildi.

A well-known sportsman in the past, and now a coach Kazuhiko Tokuno led the national team of Turkmenistan in judo.

Golaýda şeýle şygar bilen TKA-nyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň uly mejlisler zalynda dabaraly maslahat geçirildi.

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda beýleki pudaklar bilen bir hatarda oba hojalyk pudagynda hem örän uly netijeler gazanylýar. Oba hojalyk pudagy ykdysadyýetimiziň möhüm pudagy bolup durýar.

Ýakynda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher Geňeşi Balkanabat şäherindäki 3-nji orta mekdebinde okuwçy oglan gyzlaryň arasynda “Watanymyzyň guwanjy siz” atly wagyz-nesihat ýygnagyny geçirdi.

Türkmen halysynyň Milli baýramy mynasybetli Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminiň mejlisler zalynda 2023-nji ýylyň maý aýynyň 23-ine Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň we Balkan welaýat

Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň her günleri toý baýramlara, şanly senelere beslenýär. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda birnäçe uly üstünlikli işler amala aşyrylýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.