Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

Gahryman Arkadagymyzyň „Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri“ atly köp kitapdan ybarat ylmy-ensiklopediki eserinde milli däp-dessurlarymyz bilen aýrylmaz baglanşykly bolan limonyň bejerjilik häsiýetiniň bardygyny hem-de onuň adam saglygy üçi

Ýakynda  Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň  Zenanlar birlişginiň Kaka etrap Zenanlar guramasynyň bilelikde guramagynda «Türkmen halysy-halkymyzyň kalby» atly wagyz-nesihat duşuşyk geçirildi.

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň her bir güni şatlykly wakalara, dabaraly çärelere beslenýär. Milli senenamamyzda görnükli orun alan türkmen halysynyň baýramy her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde şatlyk-sowhuna beslenip bellenip geçilýär.

Bäherden çeper halyçylyk kärhanasynda geçirilen «Zenan kalbyndan dörän nepislik» atly aýdym-sazly dabara Türkmen halysynyň baýramyna bagyşlandy.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni ýurdumyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, welaýatymyzda hem uly joşguna beslenen dabaralara ulaşdy. Welaýat derejesindäki esasy dabaralar Änew şäherinde geçirildi.

Mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň şan­ly 32 ýyl­ly­gy­nyň ulu­dan toý­la­nyl­jak ýy­lyn­da we­la­ýa­ty­my­zyň ýü­pek­çi­le­ri aja­ýyp zäh­met üs­tün­li­gi­ni ga­zan­dy­lar.

Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesiniň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky Medeniýet köşgünde bolan dabaraly maslahat Türkmenistanyň başlangyjy boýunça «Türkmen keşdeçilik sungaty», «Ýüpekçilik we dokmaçylykda ýüpek önümçiliginiň däpleri» hem-de «Molla Ependiniň şorta sözl

Hä­zir­ki aja­ýyp döw­rü­miz­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­la­ry­nyň ne­ti­je­sin­de, ata Wa­ta­ny­myz be­ýik ösüş­le­re eýe bol­ýar we ýur­du­my­zyň at-ab­ra­ýy bar­ha art­ýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe  Türkmen Halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň “Döwlet adam üçindir!” şeýle-de Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň “Watan diňe halky bilen Watandyr, Döwlet diňe Halky bilen Döwletdir: diýen ynsanperwer

Ýurdumyz mähriban halkymyzyň ömürboýy arzuwlap ýeten şanly Garaşsyzlygyna, baky Bitaraplygyna eýe bolanyndan soň, täze ösüşler gazanyp, belent sepgitleri eýeläp, adyny dünýä tanadan döwletleriň biri boldy.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.