Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

Şu gün Kaka etrabynyň 21-nji orta mekdebinde Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Kaka etrap Geňeşiniň aprel aýynyň dowamyndaky iş meýilnamasy esasynda “Geliň küşt oýnalyň” ady bilen sportuň küşt görnüşi boýunça mekdep okuwçy gyzlarynyň arasynda sport ýary

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň asylly başlangyçlaryny mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ata-babalarymyzdan miras galan döwletlilik ýörelgelerini ösüp

Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyz ýurdumyzyň  oba hojalygyny ösdürmek, bu pudaga  innowasion tehnologiýalary, ylmyň   täze gazananlaryny  ornaşdyrmak babatdaky  uly tagallalary we düşewüntliligini ýokarlandyrmak  babatdaky  uly tagallalary  netijesind

Türkmen halkynyň perzent edebine, nesil terbiýesine garaýşy barada söz açylanda, ata-babalarymyzyň  “Çaga eziz, edebi ondanam eziz” diýen pähimi biygtyýar ýadyňa düşýär.

Ýurdumyzda milli bilim ulgamynyň hilini ýokarlandyrmak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

Zenanlaryň asyllylygy, mylaýymlygy, mertebeliligi, päkizeligi, sabyrlylygy,nuranalygy,şirin sözlüligi,özboluşly mekdepdir. Halkymyz zenana-Zemindäki perişdä, Enä-mukaddes käbä, gyza-mertebä, gelne-nesil dowamaty hökmünde garaýar.

Döwletimiziň röwşen geljegi bolan ýaş nesillerimiziň ajaýyp zamanamyzda Watanymyza, ene topragymyza ygrarly, ahlak taýdan arassa, ruhy taýdan kämil, beden taýdan sagdyn, dünýägaraýyşy ösen aň-düşünjeli, medeniýetli, ulyny sylaýan, kiçä hormat goýýan, kämil ahlakly bolup

Saglyk jemgyýetçilik gymmatlygy bolmak bilen, döwletiň ösüşleriniň esasy kesgitleýjisi hökmünde häsiýetlendirilýär. Adamlaryň durmuşy gönüden-göni olaryň saglygy bilen baglanşyklydyr. Saglyk barada alada edilmeýän ýekeje döwlet hem bolan däldir.

               Halklaryň biri birine ýakyndan  gatnaşygy, söwda, ykdysady we medeni gatnaşyklarynyň pugtalanmagynda düýeleriň bahasyna ýetip bolmajak hyzmaty baradaky maglumatlary eşideniňde, öz döwründe iň gatnawly, iň uly dünýä ýollarynda esasy ýük ulagy bolup düýeler

             Kepderi deý ganat ýaýyp,jahana seýran edýär,

Ylham berip köňüllere göreni haýran edýär,

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.