Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

Häzirki wagtda ekologiýa howpsuzlygy bütin adamzadyň öňünde çözülmegi örän wajyp bolan global mesele bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda adamlaryň saglygyny goramakda hem-de berkitmekde, sporty we köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmekde, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmakda uly işler durmuşa geçirilýär.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň mejlisler zalynda Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda geçirilen jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki maslahatynda eden taryhy çykyşynyň hem-de onuň syýasy-jemgyýetçilik ähmiýetini jemgyýetimizde demokratik ýörelgeleriniň ös

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe ýaşlaryň ähli taraplaýyn aň-düşünjeli we hünär eýeleri bolup ýetişmeklerine, boş wagtlary peýdaly geçirip, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmagyna giň şertler döredilýär.

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygary astynda geçýän şanly ýylyň ilkinji günlerinden Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesi tarapyndan welaýatda baý many-mazmunly çärelere giň gerim berildi.

Geçen hepdäniň şenbe güni ak mermerli paýtagtymyzda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň iki palatasynyň bilelikdäki maslahaty taryhy ähmiýetli waka boldy.

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygyndaky Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň nebitgaz ulgamyny täze derejä çykarmaga gönükdirilen ägirt uly işler amala aşyrylýar.

2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi geçirildi.

  1. Büzmeýin elektrik stansiýasy

Mälim bolşy ýaly, golaýda Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahaty geçirildi.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.