Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

Şu   güne   çenli   Pyragynyň    ömri   we   döredijiligi   babatda   köp işleriň edilendigine, ylmy  makalalaryň, monografiýalaryň, kandidatlyk we doktorlyk ylmy işleriň ýazylandygyna, halkara derejesinde  ylmy  maslahatlaryň geçirilendigine garamazdan, heniz  hem  esa

Golaýda Akdepe etrabynyň Andalyp şäherindäki “Bagt köşgi” toý mekanynda golaýlap gelýän 8-nji mart baýramçylygy mynasybetli “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň bagtyýar zenanlary” atly dabaraly aýdym-sazly medeni çäre geçirildi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “Pähim paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda” Hormatly Prezidentimiz döwletimizde ylmy, bilmi dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejesinde ösdürmegi, halkymyzyň gadymy we orta asyrlar  döwürleriniň  örän baý medeni mirasyny

Ýurdumyzyň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerli ýaşaýjylaryň şeýle-de daşary ýurtly syýahatçylaryň ünsüni özüne çekýän, halk arasynda “Seýit Jemallediniň metjidi’ ady bilen tanalýan taryhy medeni desga ýerleşýär.

Biziň birleşmämizde Tertipnamalaýyn wezipelerimize laýyklykda anyk we netijeli işler alnyp barylýar. Ýylyň başynda edara-kärhanalaryň ýolbaşçylygy bilen kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň arasynda köpçülikleýin şertnamalary baglaşmak işleri ýaýbaňlandyryldy.

Halkymyzyň örän gadymy hem baý taryhy asyrlaryň dowamynda özüniň gymmatyny ýitirmän biziň şu günlerimize gelip ýetipdir. Halkymyz ýaşaýşyň dürli ynançlaryny, mukaddesligini nesilden-nesile geçirip gelýär. Şolaryň biri-de her bir öýüň keramaty hasaplanýan tamdyrdyr.

"Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy" ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ägirt uly tagallasy bilen ýurdumyzda beýik işler amala aşyrylýar.Halkyň abadan we parahat durmuşda ýaşamagy bilen bir hatarda ruhy we medeni taýdan galkynmagy üçin

2018-nji ýylda kabul edilen ”Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy” ýurdumyzda ýokary tehnologiýaly, bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň möhüm binýadydyr.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň oýlanyşykly döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde barha rowaçlanýan agrar syýasatynyň baş maksady ýurdumyzyň obasenagat toplumyny  döwrebaplaşdyrmakdan we yzygider

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşly döwründe ,,Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda Hormatly Prezidentimiz  Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň  adam hakyndaky aladalaryndan gözbaş alýan beýik başlangyçlary ýurdumyzda sportuň we bedenterbiýäniň yzygiderli ösdürilmegine giň mümki

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.