Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

Ata-babalarymyzyň ýol-ýörelgesi bolup, kalbymyza ornaşan türkmen milli demokratiýasy barha-barha kämilleşmek bilen türkmen halkynyň milli aňyýetiniň genji-hazynasynyň gymmatlyklary hökmünde täze belentliklere we ösüşlere göterilýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli babatda dünýäniň ösen derejelerine kybap belende galmagyny nazarlaýan ägirt uly işler amala aşyrylýar.

Milli kanunçylyk-hukuk binýadynyň yzygiderli döwrebaplaşdyrylyp, has-da kämilleşdirilmegi netijesinde, demokratik, hukuk we dünýewi, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz has-da berkeýär.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary esasynda 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy ähli halkymyz bilen bilelikde ýaşlarymyzy hem buýsandyrdy. Bu ýylyň şeýle atlandyrylmagy ýaşlara bildirilýän belent ynamdan nyşandyr.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen 2023-nji ýylda ýaşlaryň saglygy hakynda alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.

TKA-nyň Magtymguly etrap birleşmesiniň guramagynda, etrabyň medeniýet merkezinde edara-kärhanalaryň, daýhan birleşikleriniň işgärleriniň, çagalar baglarynyň terbiýeçileriniň, orta mekdepleriň mugallymlarynyň gatnaşmaklarynda, «Döwrebaplygyň mekany» atly hoşallyk wagyz-n

2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli, Balkan welaýat kitaphanasynda TKAnyň Balkan welaýat birleşmesiniň guramagynda edara-kärhanalarda zähmet çekýän işgärleriň gatnaşmagynda dabaraly çäre geçirildi.

TKA-nyň Türkmenbaşy etrap birleşmesiniň we Bilim bölüminiň guramagynda «Ösüp gelýän nesillerimize ata-babalarymyzyň öwüt-ündewleri esasynda bilim we terbiýe berlişini has-da kämilleşdirmek milli bilim ulgamynyň wajyp wezipesi bolup durýar» atly şygar bilen etrabyň 1-nji

Ýurdumyza geljekki belent üstünlikleriň buşlukçysy bolup gelen täze 2023-nji ýylyň şygarynyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi ähli ildeşlerimizi buýsandyrdy.

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýyly güneşli ülkämize mübärek gadamyny goýdy.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.