Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

      Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda türkmen halkynyň baý hem-de şöhratly taryhy we medeni mirasy ylmy esasda öwrenilip, ony nesillerimize ýetirmek, gorap saklamak boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gadymyýetden gözbaş alyp gaýdan milli gymmatlyklarymyza uly sarpa goýulýar.

Ilkinji gezek Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assembleýasy tarapyndan 1959-njy ýylda çagalaryň hukugynyň Jarnamasy,   1989-njy ýylyň 20-nji noýabrynda Rezolýusiýasy kabul edilen.

Şeý­le at bi­len gö­zel paý­tag­ty­myz­da ýerleş­ýän «Aş­ga­bat» mo­nu­men­ti­niň öňün­dä­ki meý­dan­ça­da Türk­me­nis­ta­nyň Me­de­ni­ýet, sport, sy­ýa­hat­çy­lyk we jem­gy­ýet­çi­lik gu­rama­la­ry­nyň iş­gär­le­ri­niň kär­deş­ler ar­ka­la­şygy­nyň Ge­ňe­şi­niň, Ne­bit

«Türk­men­gaz» döw­let kon­ser­ni­niň Ma­ry nebit­gaz or­ta hü­när okuw mek­de­bin­de 2020-nji ýyl­da tä­ze, döw­re­bap okuw bi­na­sy gur­lup ulanyl­ma­ga be­ril­di. Mu­nuň özi mek­de­biň maddy-en­jam­la­ýyn bin­ýa­dy­nyň pug­ta­lan­ma­gy­na ýardam ber­di.

Ýaş­la­ra bil­di­ril­ýän ynam ola­ry ylym, bi­lim öw­renmä­ge, kä­mil hü­när­men­ler bo­lup, ýur­du­my­zyň ösü­şi­ne uly go­şant goş­ma­ga ruh­lan­dyr­ýar.

Müňlerçe ýyl mundan ozal ata-babalarymyz ýüpek süýümlerinden ýokary hilli matalary dokamagy öwrenipdirler. Ýüpekçiligiň milli däpleri asyrlaryň dowamynda kämilleşdirilip, owadan halylary we matalary dokamagyň ygtybarly usullary döredilipdir.

       Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda ähli ulgamlarda bolşy ýaly Milli ykdysadyýetimizde hem uly ösüşler gazanylýar. Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz ösüşiň aýdyň ýoluna düşdi.

 Daň säherler ýüze sylýan, dogýan nurly güneşi,

 Parahatlyk  paýlap dünýä, al-asmana galyşy,

 Ajap guşlar owaz edip şirin  sazy  çalyşy,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi welaýatyň dokma senagatynyň öňdebaryjy işgärleriniň gatnaşmagynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli dabaraly maslahat geçirdi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.