Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

“Pähim Paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynyň her bir güni toýdyr baýramlara beslenýär. Şu günler hem biziň ýurdymyzda akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy döwlet derejesinde giňden bellenilip geçilýär.

            Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Görogly etrap Geňeşi etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde etrabyň medeniýet öýünde ”Gadymy medeniýetiň ojagy-giňden açýar gujagy” atly täze kitabyň tanyşdyrylyş dab

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň döwletli tutumlaryny mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda berkarar Watanymyz günsaýyn ösýär, özgerýär, halkara derejesindäki şan-şöhraty arşa galýar.

Maşgala ynsan durmuşynyň gözbaşy hasaplanýar.Adamzat özüniň uzak taryhy ýolunda maşgala bolup ýaşamaga uly sarpa goýup gelipdir. Häzirki döwürde hem türkmen maşgalasyna goýulýan sarpa,hormat uludyr.

Türkmen topragy heniz açylmadyk köp syrlary özünde jemleýär.

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli  welaýat merkezi Balkanabat şäherinde guralan dabaraly çäreler ýokary ruhubelentlige beslendi.

Mukaddes Remezan aýynyň mübärek Gadyr gijesi mynasybetli ýurdumyzyň Balkanabat şäheriniň kenarýaka Hazar şäherçesinde täze gurlan metjit gapylaryny giňden açdy.

Türkmen topragy heniz açylmadyk köp syrlary özünde jemleýär.

Şu gün Kaka etrabynyň  10-njy çagalar bagynda  Kaka etrap bilim bölüminiň  iş meýilnamasy esasynda  Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe körpeleriň  sagdyn  bedenli , ruhy taýdan kämil,  gözýetiminiň gözel hem baý bolmagy, olaryň  çaga dünýäsiniň  Diý

Ýakynda Daşoguzawtaulag” önümçilik birleşiginde işgärleriniň KA-nyň ilkinji      guramasynyň      agzalarynyň   gatnaşmagynda  “Zähmeti goramak – sagdyn we hopsuz iş şertleriniň girewidir”  atly  bir aýlygyň çäklerinde wagyz-nesihat ýygnagy geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.