Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

2023-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda, anna güni Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebiniň binasynd

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň ilkinji günlerinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Maslahatlar merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bil

“Awtoulag serişdeleriniň sürüjilerini taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak hakynda Düzgünnamany tassyklamak barada” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda çykaran 2434-nji karary bilen tassyklanan, Awtoulag serişdeleriniň sürüjilerini taýýarlamak

Dünýäde iň kiçi çöl

Ogullar

 

2022-nji — Halkyň Arkadagly zamanasy ýyly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň taryhy, nobatdan daşary mejlisiniň geçirilen, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüne gadam basylan we möhüm ähmiýetli syýasy wakalaryň, şonuň ýaly-da, durmuş-ykdysady

2023-nji — Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň ilkinji günlerinden Garaşsyz döwletimiziň durmuşynda möhüm syýasy-jemgyýetçilik wakalar bolup geçýär.

Arzuwlaryň wysala gowuşýan ajaýyp zamanasynda Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda il bähbitli beýik işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Halkyň bähbidinden ugur alýan beýik özgertmeler berkarar döwletimiziň bagtyýar geljegini üpjün etmäge gönükdirilýär.

Watanymyzy ösüşleriň täze belentliklerine ýetirmekde öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýurdumyzyň bagtyýar zenanlary hem mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olar halk hojalygynyň ähli ugurlarynda tutanýerli zähmet çekýärler.

Ösüp gelýän ýaş nesil baradaky alada hormatly Prezidentimiziň rowaçlanýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Üstümizdäki ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagynyň özi hem muny aýdyň alamatlandyrdy.

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.