Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýatynyň Tejen etrap birleşmesiniň geçen hasabat döwründe Tertipnamalaýyn wezipeleriniň ýerine ýetirilişine çuňňur seljerme bermek, dürli pudaklarda hereket edýän kärdeşler arkalaşyklarynyň her bir guramalarynyň ünsüni döwrüň öňde goýan maksatnamalarynyň çözülmegine işjeň gatnaşmaga gönükdirmek we olaryň alyp barýan tutanýerli işlerine täze badalga bermek maksady bilen, Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly bolan 2016-njy ýylda etrabyň edara-kärhanalarynyň we daýhan birleşikleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynda hasabat saýlaw ýygnaklary guramaçylykly geçirilýär.

Öňňin, Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Medeniýet öýünde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmeleriniň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda etrabyň edara-kärhanalarynyň işgärleriniň, ýaşulularyň, ak saçly eneleriň gatnaşmagynda dabaraly duşuşyk geçirildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli mira­symyzy giňden öwrenmäge, dikeltmäge hormatly Prezidentimiz tarapyndan ähli şertler, mümkinçilikler döredilýär.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Derweze etrap birleşmesiniň düzümine girýän ilkinji guramalarda hasabat-saýlaw ýygnaklary giň gerime eýe bolýar.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

— 2015-nji ýyl Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň taryhynda, mähriban halkymyzyň durmuşynda şöhratly ýyllaryň biri boldy.

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda ýurdumyzyň kärdeşler arkalaşyklarynyň durmuşyndaky möhüm ähmiýetli çärä, ýagny, kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň hasabat-saýlawlaryna badalga berildi.

 Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda asuda, abadan ýurdumyzda her bir gün taryhy pursatlara beslenýär. Munuň şeýledigine Bitaraplyk we parahatçylyk ýyly diýip atlandyrylan 2015-nji ýylyň wakalaryna ser salmak bilen hem aýdyň gӧz ýetirmek bolýar.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň sebitlerini durnukly ösdürmek, häzirki zaman tehnologiýalary ornaşdyrylan önümçilikleriň döredilmegini höweslendirmek hem-de ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini işler yzygiderli gowulandyrmak maksady bilen giň gerimli işler durmuşa geçirilýär.

Golaýda ýokardaky at bilen Marynyň döwlet drama teatrynda dabaraly maslahat geçirildi.

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe halkyň ykbaly arşa göterilýär, çünki onuň sakasynda milli Liderimiziň öňdengörüjilikli syýasatynyň dabaralanmasy ýatyr.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.