Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylymyzda gözel Diýarymyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg etmek, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyryklarynd

Berkarar  döwletimiziň  täze eýýamynyň Galkynyşy  döwründe  baý  medeni mirasly  ajaýyp  däp-dessurlary,  baýramçylyklary we  toý dabaralary täze many-mazuna  eýe bolýar.

Türkmen  halkymyz  Milli  bahar  baýramyny – Halkara  Nowruz  gününi  ýokary  ruhubelentlik,  hoşniýetli  umyt- arzuwlar  hem-de  şatlyk-şowhun  bilen dabaralandyrýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly Bagtyýar ýaşlar” ýylynda Hormatly Prezidentimiziň Arkadagly Serdarymyzyň başda durmagynda ýurdumyzyň her bir güni toý baýramlara, şatlyk-şowhunly wakalara beslenýär.

Demokratik, hukuk we dünýewi, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek işlerine we möwsümin

Döwlet Baştutanymyzyň 2023-nji ýylyň 10-njy mart­ynda san­ly ul­gam ar­ka­ly     ge­çi­ren Türkmenistanyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­si­n­de gol çe­ken Ka­ra­ry­ esasynda, ýur­du­myz­da 2023-nji ýy­lyň 18-nji mar­tyn­da äh­li­halk bag ek­mek  da­ba­rasy­ny ge­ç

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň 5-nji sport mekdebinde etrabyň orta mekdepleriniň toparlarynyň arasynda woleýbol boýunça etrabyň birinjiligi geçirildi. Onda 2006-2007-nji ýyllarda doglan oglanlar bäsleşdiler.

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň 16-njy martynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň KA-nyň agzalarynyň durmuş-zähmet hukuklaryny goramak bölüminiň, Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň KA-nyň Geňeşiniň, Aşgabat şäher Baş bilim müdi

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň, Ahal welaýat Medeniýet müdirligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýatynyň Gökdepe etrap birleşmesi bilen bilelikde “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýyly mynasybet

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiz «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynda ähli pudaklarda­­-ykdysadyýetde, bilimde, ylymda, saglygy goraýyşda, senagatda, oba hojalygynda, ýangyç-energetika toplumynda, medeniýetde, mahlasy her bir ugurda belent sepgitli ýoluny dü

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.