Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

Meniň gözümiň alnynda «gözsüzleriň gözi», «lallaryň sözi», «il-günüň ýüzi », «Hatam Taýyň özi...» bolan şahyryň keşbi janlanýar. Gojalan şahyr ömürboýy uly ýüreginde döreýän pikirleri syntgylaý-syntgylaý, merjen-zümerret derejesine ýetirip, il-güne hödürläpdi.

Ýakynda Saýat etrabynyň Sakar şäher Medeniýet öýünde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp ‘’Pähim- paýhas ummany Magtymguly Pyragy zehinleriň ylham çesmesi’’ atly edebiýat agşamy geçirildi.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýatynyň Dänew etrap birleşmesiniň Geňeş agzalarynyň we ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň gatnaşmagynda Dänew etrabynyň Medeniýet merkezinde geçen okuw maslahatda Zähmet kanunçylygynda girizilen goşmaçalar we üýtgetme

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwrüniň her güni toýdyr baýramlara şanly senelere haýyr sahabat işlere beslenýär.

Berkjarar döwletimiziň täze galkynyş döwründe Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda,Hornatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda sagdyn durmuş ýörelgelerini durmuşa geçirmek, "Pähim paýhas ummany Magtymguly Pyragy"ýylynda bedenterbiýäni gi

Welaýat häkimliginiň meýilnamasy esasynda 2024-nji ýylyň 21 nji fewralynda  Mary şäheriniň 4-nji sport mekdebinde köp çagaly maşgalalaryň arasynda Halkara zenanlar güni mynasybetli  “Sagdyn maşgala – sagdyn nesil” atly estafeta bäsleşigi geçirildi.

 Uly üstünliklere, taryhy wakalara beslenen Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň tamamlanyp barýan günlerinde hormatly Prezidentimiz “Ýaşlar-Watanyň daýanjy” atly ilkinji kitabyny halkymyza peşgeş berdi.

2024-nji ýylyň 22-nji fewralynda paýtagtymyzyň gözel künjeginde ýerleşýän Maslahatlar merkezinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi ge

Adamzadyň durmuşy ylym we bilim bilen aýrylmaz baglydyr. Ynsan ýaşaýşynyň ähli ugurlarynda, beýleki jemgyýetçilik ylymlary bilen bir hatarda, hukuk ylmynyň gözbaşy bolan hukuk terbiýesiniň we hukuk medeniýetiniň ähmiýeti uludyr.

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde, ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmelerde döwletimiziň demokratik esaslary häzirki zaman talaplaryna laýyklykda berkidilýär.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.