Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

2023-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki geçirilen maslahatynda eden taryhy çykyşynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi we oňa giň ygtyýarlyklarynyň, şol sanda Türkmenis

  Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, «Halkyň Arkadagly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýip yglan edilen ýylynda Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek bilen bagly taryhy başlangyç ýurdumyzyň sebitiniň ýaşaýjylarynyň arasynda giň seslenmä eýe boldy.Ýurdum

Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan, Arkadagly Serdarymyz tarapyndan mynasyp dowam etdirilýän beýik başlangyçlar netijesinde, ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesliň zamanabap bilim almagy, ylmy gözleglere ugrukmaklary babatda uly işler amal edilýär.

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda «Ajap döwrüň, baky bagtyň eýesi, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» atly hoşallyk maslahaty geçirildi.

11-nji ýanwarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahatyny geçirip, onuň dowamynda Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek hakynd

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda buhgalterçilik hasaba alnyş we maliýe hasabatlylygy ulgamynyň esasyny kesgitleýän, buhgalterçilik hasaba alnyşyny ýöretmegiň, maliýe hasabatlylygynyň halkara standartlaryna laýyklykda düzlüşiniň we berlişiniň umumy düzgünlerini bel

     Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni toýdur baýramlara, şanly wakalara beslenýär.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, mähriban Arkadagymyz, hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Döwlet adam üçindir!» diýen parasatly syýasatyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Prezidenti, hormatly  Serdar Berdimuhamedowyň 

Bäherden etrabynyň sport mekdebinde TKA-nyň Bäherden etrap birleşmesiniň, TMÝG-niň Bäherden etrap Geňeşiniň, etrabyň bedenterbiýe we sport bölüminiň bilelikde guramagynda stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça etrabyň birinjiligini almak ugrunda ýaryş geçirildi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň 11-nji ýanwarda geçirilen bilelikdäki maslahatynda Gahryman Arkadagymyz türkmen halkynyň döwleti dolandyrmagyň asyrlaryň synagyndan geçen demokratik däplerinden, durmuş ýörelgelerinden ugur alyp, kanun çykaryjy hä

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.