Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

Türkmenistanyň Prezidenti Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ynamly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli pudaklarynda ýokary ösüşleri gazanýar.

      Ajaýyp döwürde ýaşaýan bagtyýar türkmen halky bu gün taryhyň sahypalarynda altyn harplar bilen ýazyljak şanly wakalara gözli şaýat bolýar.

Adamzat özüniň uzak taryhy ýolunda maşgala bolup ýaşamaga uly sarpa goýup gelipdir. Häzirki döwürde hem türkmen maşgalasyna goýulýan sarpa, hormat uludyr.

Türkmen halkynyň durmuşuny, medeniýetini, ruhy dünýäsini açyp görkezýän baý taryhy bar. Geçmişden şu güne gelip ýeten milli gymmatlyklarymyz, medeni mirasymyz, däp-dessurlarymyz bizi ata-babalarymyzyň şöhratly ýol bilen içgin tanyşdyrýar.

      Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi we Balkan welaýat medeniýet müdirligi bilen “Sahna ussatlygy ynsan çyragy, müdümisiň Magtymguly Pyragy” atly bilelikde tassyklanan düzgünnamasyna laýyklykda, Balkan welaýatynyň halk teatrynyň hem-

Garaşsyz Diýarymyzyň dürli künjeklerinde özboluşly baýlygy, taryhy gymmatlyklary, asyrlar aşandygyna garamazdan, köpleri gyzyklandyrýan syrly dünýäsi bolan täsin ýerleri az däl.

Garaşsyz döwletimiziň şanly taryhyna ser salanymyzda, ýaňy özygtyýarlygyny gazanan ýaş türkmen döwletiniň öňünde özüniň milli bilim ulgamyny kemala getirmek, onuň döwrebap ösüşini we halkara bilim ulgamyna netijeli we çalt goşulmagyny üpjün etmek ýaly möhüm wezipeleriň

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek baradaky alyp barýan syýasatyny durmuşa ornaşdyrmak maksady bilen Darganata etrabynyň 3-nji sport mekdebinde Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli saglyk we sport bilen bagly “Bagtyýarlyk sagdynl

      Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň oba hojalyk pudagyny ösdürmek we öňdebaryjy pudaga öwürmek barada edýän tagallalary örän köp .

XXI asyr globallaşma hadysasy, senagatlaşmanyň hem-de ylmy-tehniki we tehnologiki ösüşiň ýokary depgini bilen häsiýetlendirilýär.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.