Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Çäreler

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmenbaşy etrap birleşmesiniň geçirmeginde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň mejlisini bagyşlanyp

Ajaýyp zamanamyzda Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen çagalar barada uly aladalar edilýär.Ýudumyzyň çagalary we ýaşlary Arkadagly Serdarymyzyň özleri baradaky bimöçber aladalaryny  her bir ädimde duýýarlar.Bu günler bolsa ýurdumyzda Çagalary goramagyň halka

       2023-nji ýylyň maýynda Gahryman Arkadagymyzyň geçiren Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular Geňeşiniň II Mejlisinde sözlän Gahry

Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ikinji mejlisine gatnaşanlaryň biri tarapyndan aýdylan şygryň bu setiri Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Türkmenbaşy şäher birleşigi tarapyndan türkmen halkyn

Golaýda, Daşoguz welaýat kitaphanasynda Türkmenistanyň awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň KA-nyň Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň guramaklarynda “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýyly mynasybetli “Berkarar döwletimiziň t

Ýurdumyzda alnyp barylýan işler döwletimiziň geljegi bolan çagalarymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge, olara hemmetaraplaýyn goldaw bermäge gönükdirilendir.

Balkanabat şäherindäki Çagalyk öýüniň binýadyndaky mekdebinde “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ady bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň, Balkan welaýat Baş bilim müdirliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmaklarynda “Soňk

Ýurdumyzyň Halk teatrlarynyň artistleri özleriniň täze-täze sahna eserleri bilen bagtyýar raýatlarymyzyň wagtlaryny şadyýan geçirmekleri üçin tagalla baryny edýärler hem-de döredijilik ussatlyklaryny barha kämilleşdirýärler.

Golaýda şeýle şygar bilen TKA-nyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň uly mejlisler zalynda dabaraly maslahat geçirildi.

Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň her günleri toý baýramlara, şanly senelere beslenýär. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda birnäçe uly üstünlikli işler amala aşyrylýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.