Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Çäreler

Golaýda Lebap welaýat kitaphanasynyň mejlistler zalynda welaýatyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda . Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly ajaýyp eseriniň tanyşdyrylyş çäresi geçirildi.

Ynha şu gün Saýat etrabynyň 40-njy orta mekdebinde etrap bilim bölüminiň şeýlede Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Saýat etrap geňeşiniň bilelikde gurnamagynda sportyň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirildi.Sport aýynd

2024-nji ýylyň 12-nji aprelinde Daşoguz şäherindäki “Bedew” toý mekanynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de “Türkmenhaly” döwlet birleşigi bilen bilelikde gurnamagynda “Pähim

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi tarapyndan Balkan welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda, Kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalaryň başlyklarynyň we edara-kärhanalarda zähmet

         Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda bagtýar türkmen  halkynyň her bir güni toýlara baýramlara  beslenýär. 

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda maşgala bitewiligini, onuň abadançylygyny, agzybirligini üpjün etmek, ata-babalarymyzdan miras galan terbiýeçilik ähmiýetli milli ýörelgeleri wagyz etmek, ýaşlary ylymly-bilimli, watansöýüji, ruhubelent, belent ahlakly hem-de milli gy

Türkmenistanyň Balkan welaýat onkologiýa hassahanasynyň zenanlar guramasynyň gurnamagynda “Maşgalam Baş Galam” atly wagyz nesihat ýygnagy geçirildi.

      Adamyň baş baýlygy hasaplanylýan saglyga bagyşlanyp, bütin dünýäde uly çäreler, baýramçylyklar geçirilýär. 1950-nji ýyldan bäri her ýylyň 7-nji aprelinde Bütindünýä saglyk güni bellenilýär.

Kerki etrabynyň “Garagumsakagurluşyk” önümçilik dolanşygynda  «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly mynasybetli “Sagdyn ýaşaýşyň gözbaşynda” atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Halkymyz dünýä siwilizasiýasynyň taryhynda uly yz galdyrypdyr. Ata-babalarymyz ýaşaýyş-durmuş şertlerine görä, milli ýörelgeleri, däp-dessurlary, edim-gylymlary bilen birlikde dürli oýunlary-da döredip, soňky nesillere miras goýupdyrlar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.