Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Çäreler

Garaşsyz ösüşlerimiziň taryhynda uly syýasy waka bolan hemişelik Bitaraplygymyzyň resmi taýdan iki gezek ykrar edilmegi hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda döwletimiz tarapyndan üstünlikli amala aşyrylýan pähim-paýhasly daşary syýasatyň netijesidir.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň gurnamagynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Magtymguly daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy, kärendeçi Akjanowa Jeren daýzanyň rysgally ojagynda söhbetdeşlik geçirildi.

Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyndaky "Daýanç" sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mary welaýat birleşmesiniň guramagynda, guramanyň ýolbaşçylarynyň, edara-kärhanalarynda zähmet çekýän kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň ba

Mary welaýatynyň Iç keseller hassahanasynyň mejlisler zalynda, edara-kärhanalaryň KA-nyň başlyklarynyň, gaznaçylarynyň, işjeň agzalarynyň, zähmeti goramagyň hünärmenleriniň-tehniklarynyň, sagdyn we howpsuz zähmet şertleriniň döredilişi, tehnik we ekologiýa howpsuzlygynyň doly berjaý edilişine, KA

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň ilkinji zenanlar guramasynyň bilelikde gurnamaklarynda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň “Biz Garaşsyz döwletimiziň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýerip, dünýäniň ýurtlary w

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň
guramagynda ýurdumyzda alnyp barylýan ekologiýa syýasatyny,
ählumumy ekologik meseleleri çözmekde ata-Watanymyzyň goşýan
saldamly goşandyny dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan uly

Ak mermerli Aşgabat şäherinde Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty dowam edýär.

Şu gün — 28-nji noýabrda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we bilelikde guramagynda “Öý-ojagyň gelşigi — maşgala mukaddesligi” atly

Berkarar Watanymyzyň geljegi bolan ýaş nesil hakyndaky alada ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar.

2023-nji ýylyň 24-nji noýabrynda “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň mejlisler zalynda, Türkmenistanyň Awtoulaglar we ýol hojalyk işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi we “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolag

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.