Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Çäreler

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni, «Saglyk» döwlet maksatnamasynyň kabul edilmeginiň 20 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi we Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan yglan edilen «2015-

Biziň daýhan birleşigimiziň Kärdeşler arkalaşyklary guramasy oba zähmetkeşleriniň zähmet-dynç alyş şertleriniň döwrebap derejede guralmagy, tutanýerli zähmet çekmegi, işde ýokary netijeler gazanylmagy barada uly aladalar edýär.

Welaýat, Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezinde „Iň göreldeli saglygy goraýyş işgäri!“ atly bäsleşigiň Türkmenabat şäheri boýunça jemleýji tapgyry geçirildi.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň we Türkmenistanyň zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň guramaklarynda Türkmenabat şäheriniň Zelili adyndaky seýilgähinde geçirilen çäre „Sagdyn nesil, sagdyn ruh – ýörelgämiz-ýolumyz“ diýlip atlandyryldy.

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli dabaralar Ahal welaýatymyzda-da giň gerimde geçirildi. Şol şanly günde — 1-nji iýunda welaýatymyzyň ähli etraplarynda hem-de Tejen şäherinde gyzykly we täsirli çäreler guraldy.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eziz watanymyz bedew bady bilen öňe barýar, ösýär, özgerýär.

Ýakynda Galkynyş etrabynyň döwrebap medeniýet öýüniň mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň „Türkmenistan – abadançylygyň we rowaçlygyň ýurdy“ atly täze kitabynyň tanyşdyrylyşyna  bagyşlanan çäre geçirildi.

Ak bugdaý etrabyndaky 27-nji orta mekdebiň ýaşyl meýdançasynda Ýeňşiň 70 ýyllygyna bagyşlanyp, kiçi futbol ýaryşy geçirildi.

1941—1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Beýik Ýeňşiň şanly 70 ýyllyk baýramçylygynyň bosagasynda Babadaýhan etrabynyň Täze ýol obasynda ýerleşýän Berdimuhamet Annaýew adyndaky muzeýde «Mugallym, esger, ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewiň geçen ömür ýoly—watansöýüjiligiň belen

Şeýle at bilen Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň bilelikde ýurdumyzyň gurluşykçylarynyň arasynda yglan eden bäsleşiginiň Ahal welaýat tapgyry ýokary guramaçylyk dereje

Страницы

IŇ SOŇKY HABARLAR

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.