Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Habarlar

Aşgabat, 7-nji mart (TDH). Şu gün paýtagtymyzda Halkara zenanlar gününe bagyşlanan dabaraly çäreler geçirildi.

Ge­çen hep­dä­niň çar­şen­be gü­ni paý­tag­ty­myz­da­ky «Al­tyn» toý me­ka­nyn­da Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň yg­lan eden «Ýy­lyň ze­na­ny» bäs­le­şi­gi­niň döw­let tap­gy­ry ge­çi­ril­di.

11-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Birleşen Arap Emirliklerine ugrady.

Aşgabat, 19-njy ýanwar (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen geçiren duşuşygynyň dow

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň her bir güni uly üstünliklere, şanly wakalara beslenýär.

Aşgabat, 11-nji ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Italiýa Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Luiji Ferrarini kabul etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň arasyndaky gepleşikler

Aşgabat — Pekin, 5-nji ýanwar (TDH). Şu gün irden hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow döwlet sapary bilen Hytaý Halk Respublikasyna ugrady.

Hemmämize mälim bolşy ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň ýörelgesine eýerilip, ýurdumyzda her bir ýyly ajaýyp şygar bilen atlandyrmak asylly däbe öwrüldi.

Arkadagly Serdarymyzyň öňdengörüjilikli we parasatly baştutanlygyndaky Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmäge, halkymyzy ekologiýa taýdan arassa önümler bilen üpjün etmäge aýratyn ähmiýet we üns berilýär.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.